Organisasjonsforumet ved CRC Sørreisa registrerer med svært stor forundring at forsvarssjefen vil fjerne 339-skvadronens helikopterstøtte til Hæren, ved å flytte Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge for å ivareta terrorberedskap.

Er det virkelig behov for ytterligere ni helikopter på Rygge i tillegg til de ni som de allerede har for å ivareta dette oppdraget, som heller burde løses gjennom et detasjement på Rena under ledelse av Bardufoss.

Dette innebærer i realiteten at hæren mister en av sine viktigste styrkemultiplikatorer for deltakelse i internasjonale operasjoner, krisehåndtering og i krig. Er det slik det norske forsvaret skal være innrettet.

Vi håper at politisk nivå ser den operative betydningen av helikopterstøtte til hærens og sjøforsvarets styrker både i forhold til deltakelse i internasjonale operasjoner, krisehåndtering – og i sin ytterste konsekvens krig – når vår egen forsvarsledelse tydeligvis ikke gjør det.

Stortingets tidligere vedtak må ligge fast, og allerede vedtatt struktur bør få sette seg før man på nytt omstiller. Hvorfor blir ikke stortingsvedtak fulgt opp spesielt av Luftforsvaret som ser ut til å trenere de fleste vedtak som omfattes av dem.

De har tross alt hatt nærmere fire år på å gjennomføre følgende vedtak:

Generalinspektøren vedtatt flyttet til Bodø – ikke gjennomført.

Nytt nasjonal luftoperasjonssenter (NAOC) vedtatt etablert på Reitan – ikke gjennomført

Luftforsvarets stasjon Mågerø vedtatt nedlagt – ikke gjennomført.

Programmeringssenteret på Mågerø vedtatt flyttet til Reitan – ikke gjennomført

Flytting av Luftforsvarets kontroll og varslingsskole fra Mågerø til Sørreisa vedtatt – ikke gjennomført (først i september 2015 kom det et vedtak om bygging av ny skole på Sørreisa etter hardt politisk press).

Istedenfor å gjennomføre disse vedtakene startet omkampen umiddelbart med de følgekonsekvensene det får og har fått både i forhold til redusert operativitet og manglende økonomiske innsparinger.

Kontroll og varslingssystemet: Nå snakkes det om å etablere en redundans for K & V-systemet på Ørland hvor tidligere vedtak var klokkeklar på at Sørreisa skulle være «backup» for NAOC-en på Reitan og NAOC-en skulle være backup for Sørreisa.

Dette var et godt fundamentert vedtak som både skulle gi økonomisk gevinst og sikre suverenitetshevdelse og vår evne til å lede nasjonale luftoperasjoner både i fred, krise og krig, samt motta alliert hjelp. Hvis det er snakk om andre redundansløsninger så vil en konteiner på Bardufoss uavhengig av alt annet være den klart beste løsningen både økonomisk og operativt.

Når det gjelder en konteinerløsning på Ørland så kan den bemannes av autorisert personell fra ARS Sørreisa ved større øvelser og aktivitet som krever nærhet mellom pilot og kontrollør.

Dette konseptet har vært gjennomført i årevis med stor suksess og er økonomisk en meget rimelig løsning siden man ikke trenger fast personell tjenestegjørende på Ørland. I tillegg er dette en meget fleksibel løsning som gir alt K & V-personell muligheten til å tilegne seg denne erfaring uten å måtte tjenestegjøre fast i en konteinerløsning med de HMS-konsekvenser det vil føre til over tid.

At disse vedtakene treneres er for det første totalt respektløs ovenfor vår øverste folkevalgte når man med stor sannsynlighet kun er å danne grunnlag for nye omkamper siden man fra forsvaret (les Luftforsvaret) i utgangspunktet er uenig i vedtakene. Dette må en eller annen gang ta slutt!

Når skal lederne fra alle Norske politiske partier sette ned foten for dette uverdige spillet? Et spill som rammer forsvarets troverdighet, forutsigbarhet, økonomi og gjør at ansatte må leve i år med usikkerhet fordi at politiske vedtak treneres og ikke iverksettes. Nok er nok.

Vi ber om et klart svar fra alle partier på Stortinget: Skal Luftforsvarets ledelse følge Stortingets vedtak? Eller skal de ikke?

 

Trond Kaspersen

Varslingskontrollør og leder Org.forum CRC Sørreisa

I høst la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt forsvarspolitiske råd til politikerne. Det har skapt reaksjoner, blant annet fra ansatte ved Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter i Sørreisa, der kronikkforfatteren jobber.