Innlegget er en redegjørelse for De Grønnes og det nye bystyreflertallets syn på kjøpesenteretableringer og -utvidelser - og konkret på Hunstadsenteret.

Bilbaserte kjøpesentre utenfor bykjernen er en velkjent utfordring over hele landet, både for sentrumshandelen og for bysentrene som naturlig møteplass i lokalsamfunnet. Undersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk Institutt har vist en klar sammenheng mellom avstanden til sentrum og andelen bilreiser til senteret.

Negative effekter

Hovedorganisasjonen Virke har på sin side pekt på den negative effekten en butikkstruktur med flere og større varehus har for den lokale verdiskapingen, ved at store, internasjonale selskaper tar markedsandeler fra små, lokale næringsdrivende som ikke har omsetningen som skal til for å få innpass i et senter. Resultatet blir en lokal butikkflora med mindre mangfold.

Dette er bakgrunnen for at den rødgrønne samarbeidsavtalen i Bodø avviser etablering og utvidelse av kjøpesentre i kommunen de neste fire årene. I begynnelsen fikk punktet lite oppmerksomhet, selv om det på lederplass i AN ble trukket fram som et godt punkt det var lett å være enig i. Da punktet skulle omsettes i praksis, startet diskusjonen.

Uaktuelt

For De Grønne er det uaktuelt å gå med på at Hunstadsenteret skal utvides til nesten det dobbelte. Handelsanalysen for Hunstad fra 2013 viser at behovet for kjøpesenterarealer i kommunen fram til 2030 er dekt dersom dagens balanse mellom sentrum og sentrene skal opprettholdes. Utbygger bruker handelsanalysens mål om et velfungerende bydelssenter på Hunstad som argument for å utvide, men lar være å nevne analysens konklusjon: Fordelingen av handel mellom Hunstad/Mørkved og sentrum må videreføres for å unngå omsetningstap i sentrum, og en utbygging må skje trinnvis i takt med befolkningsøkningen i området. Det er denne hårfine balansen politikerne er satt til å vurdere.

Utvidelsen forutsetter at man tar av arealet som er tiltenkt Bohus. Uten ekstra areal fra bohustomta har Hunstadsenteret magre 692 m2 å gå på for å holde seg innenfor taket på 25 000 m2 som er satt i kommuneplanens arealdel. Dispensasjonen fra fylkeskommunen forutsetter imidlertid at bohustomta i hovedsak brukes til møbelvarehus, og at kommunen nøye må vurdere hvilke varegrupper som tillates utover det.

Basishandel

Vi ønsker et gjenoppbygd senter som dekker behovet for basishandel lokalt. Bydelssenteret på Hunstad bør romme en miks av boliger, butikker, kontorer og offentlig tjenestetilbud som samlet utgjør et naturlig knutepunkt for de som bor i nærområdet i dag, og for de nye innbyggerne på Hunstad Sør. I tillegg må det estetiske uttrykket vektlegges sterkere. Området rundt bydelssenteret bør få en mer urban karakter der fokuset flyttes fra asfalt og parkerte biler til gode møteplasser og grønne kvaliteter. Også det legger føringer for størrelsen på kjøpesenteret.

Økt bilbruk

Enkelte har ment at et større senter vil redusere biltrafikken totalt, fordi mange vil slippe å kjøre til sentrum for å handle. Det er ikke nødvendigvis riktig. Bomringen vil trolig vil få mange til å velge Hunstadsenteret framfor en kortere kjøretur til City Nord eller sentrum, og et større senter, lett tilgjengelig med bil og med god parkeringsdekning, kan like gjerne gi flere bilreiser. Også Fylkesmannen har uttalt at et utvida handelstilbud på Hunstad vil kunne medføre økt bilbruk. Hvis trafikkreduksjon er målet, er det vel så viktig å sørge for at Mørkvedsenteret ikke blir utkonkurrert.

Sosialt sentrum

Men like viktig som å minimere transportbehovet er det å støtte opp om sentrum som sosial arena. Gode byrom i krysningspunktet handel, service og kultur fremmer trivsel, skaper samhold og byidentitet og har en forbruksdempende funksjon. For reiselivet er et mangfoldig sentrum med særpreg og egenart helt avgjørende. Å opprettholde sentrumshandelen er i seg selv et bidrag til et levende sentrum der folk har lyst til å arbeide, oppholde seg og bo. Slik kan vi allerede i dag legge grunnlaget for «den smarte byen» Bodø skal være i framtida.

Som avrunding passer det bra å sitere kommuneplanens arealdel, vedtatt av bystyreflertallet i juni 2014, siden det virker som om deler av den avtroppende posisjonen trenger å bli minnet på hva de selv har vedtatt: «Bykjernens rolle som regionens viktigste senter for handel, service og kultur skal styrkes. Dette innebærer at kommunens øvrige handelsarenaer må tåle begrensninger. Handelsbalansen mellom sentrum og øvrige handelsområder skal ikke forrykkes i sentrums disfavør.»