Samerådet består av de toneangivende samepolitiske organisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samerådet er det organet om trekker opp de aktuelle og de lange ideologiske og politiske linjene til medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjonene er forpliktet til å ratifisere deklarasjonene som Samerådet vedtar. Derved gjør de innholdet i deklarasjonene til sine egne. Medlemsorganisasjoner som unnlater å ratifisere, blir ekskludert fra Samerådet. Fra norsk side er Norske Samers Riksforbund(NSR), Norske Reindriftssamers Landsforbund(NRL) og Samenes Folkeforbund((SFF) medlemmer.

Samerådet var samlet i Trondheim i februar i år. Der vedtok de «Tråantedeklarasjonen.»

Noen smakebiter fra deklarasjonen.

«Retten til selvbestemmelse er en annen rett som retten til konsultasjon. Det innebærer at når enighet ikke kan oppnås i forhandlinger, skal ikke det samiske folkets vilje være underordnet de nordiske eller den russiske folkeviljen.»

Kommentar: Dette innebærer krav om vetorett til samepolitiske organisasjoner og institusjoner.

Videre heter det at «I denne sammenhengen skal Sapmi erkjennes som en distinkt region, der den samiske retten til selvbestemmelse er særskilt sterk.» - og -

«For at samene virkelig skal kunne utøve selvbestemmelse, bør statene i Sapmi sikre at økonomiske og materielle ressurser overføres til det samiske folket. Denne inntekten skal da plasseres hos Saemiedigkie (Sametingene, min merknad), som videreformidler en del av inntekten til samiske lokalsamfunn…

Kommentar: En bør en ikke undres over at NSR og Co blir mistenkt for å arbeide for en opprettelse av en samestat eller samiske delstater, når de er med på å vedta og slutter seg til slike formuleringer om selvbestemmelse.

Deklarasjonen gjentar det tidligere standpunktet til NSR og co om at det er samene som er de egentlige eierne av grunnen og ressursene i «Sapmi». Det heter at «Det samiske folket har rett til å eie, anvende og kontrollere marker, territorier og ressurser innom de områdene som de besitter og har besittet gjennom tradisjonell eiende, bruk og tilgjengelighet, eller fått på annen måte.»

Og videre at « Det følger direkte av retten til ikke-diskriminering at samiske eiendomsretter til land, vann og naturresurser har tilsvarende rettslig status som eiendomsrett til grunn i sin alminnelighet, Det innebærer blant annet at utenforstående interesser – inklusive industrielle sådanne – med få unntak, ikke har rett til tilgang til samiske tradisjonelle områder uten uttrykkelig tillatelse fra den samiske eiendomsinnehaveren

En kan også lese at «Samer har alltid brukt og bruker fortsatt sine tradisjonelle områder på en økologisk, ansvarlig og holdbar måte.»

Kommentar: Dette kan ikke karakteriseres som annet enn etnisk selvforherligelse.

(Deklarasjonen finner en på «Saamicouncil» sin hjemmeside.)