Må beholde lærerne

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de neste ti årene. Dette kommer ikke overraskende på Utdanningsforbundet som over år har påpekt at utfordringen må tas på alvor. Selv om politikere og arbeidsgiver har sett utfordringen, så er det viktig å følge opp ord med handling. Det må fattes vedtak, bevilges midler og prioriteres. Utdanningsforbundet har forslag til tiltak vi mener er virkningsfulle – både for å rekruttere nye lærerstudenter, sørge for at de tar jobb i skolen og beholde de som allerede er der. Et mål må være å få tilbake flere av de ca. 40.000 lærerne som har valgt bort skolen.

Tillit er vesentlig for enhver yrkesgruppes motivasjon – lærerne er intet unntak. Både politikere og lokale skolemyndigheter må sørge for å gi lærerne tillit og et nødvendig profesjonelt handlingsrom. Lærerprofesjonen ønsker å gjøre en best mulig jobb for elevene. Tid til å følge opp hver elev står helt sentralt, og minstenormen for lærertetthet vil bidra til at mange lærere får mer tid til elevene sine. Det er derfor viktig at alle parter bidrar til at alle skoler raskt får en lærertetthet som minst tilsvarer det nivået minstenormen krever: 1 lærer pr. 15 elever i 1–4 klasse og 1 lærer pr. 20 elever i 5–10 klasse pr. 1.8.-19.

At mye av lærernes tid går bort til andre oppgaver enn kjerneoppgavene er en viktig grunn til at lærere velger bort skolen. Dette kan kommunene og fylkene gjøre noe med.

Utrust skolene med støttefunksjoner som bedre vaktmestertjenester og IKT-støtte.

Bevilg penger til andre yrkesgrupper i skolen, for eksempel sosiallærere og helsesykepleiere.

Styrk også BUP og PP-tjenesten.

Avbyråkratiser skolen

Reduser omfanget av byråkrati og rapporteringskrav for lærere.

Styrk skoleleders mulighet for å drive pedagogisk ledelse gjennom å øke de administrative støttefunksjonene.

«Høgskolen på Nesna har bidratt sterkt til rekruttering av lærere i nord. Dette må fortsette!

Lærere i skoleverket har i mange år hatt en lavere lønnsutvikling enn andre sammenlignbare yrkesgrupper. For å rekruttere nye og beholde gamle lærere og ledere må lønnsvilkårene forbedres. Lønnsnivået til de som utdanner lærere må også heves. Arbeidsgivere må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere fremfor å tilsette ukvalifiserte. Tilbud om et engangsbeløp til nye lærere. Særskilte tiltak i distriktskommunene: Innfør særskilte statlige tiltak slik at en kan rekruttere kvalifiserte lærere. Eksempler på slike tiltak er stipendordninger, nedskriving av studiegjeld som kan utvides til å gjelde for et større geografisk område, tilbud om bolig og ekstra lønnstilskudd.

De første årene i yrket er en spesielt kritisk fase. Hver sjette nyutdannede lærer slutter i løpet av de fem første årene. For å støtte ferske lærere må det settes av tid til veiledningen – både de som veileder og de nyutdannede må derfor ha redusert undervisningsplikt i perioden. Veiledningen bør gis av en erfaren lærer med formell veilederkompetanse. Med bedre seniortiltak og tilrettelegging kan mange gode, erfarne lærere stå lenger i jobb. Seniorpolitiske tiltak må føre til at lærerne opplever reelle lettelser i arbeidet. Bare da kan de føre til at flere lærere utsetter pensjonering.

Ansatte som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene til lærerstillinger, må kvalifiseres. Dette må være arbeidsgivers ansvar, og kvalifiseringen bør skje i løpet av en tydelig tidsavgrenset periode. Stortinget bør sørge for et tydeligere regelverk som forplikter fylkeskommunen/kommunen å legge til rette for kvalifisering for de ukvalifiserte som jobber i skolen.

Utdanningsforbundet mener at det tidligere opptakskravet om 35 skolepoeng samt gjennomsnittskarakteren 3 i norsk og matematikk er et tilstrekkelig kompetansenivå for å kunne lykkes i lærerutdanningen og bidra til å øke søkningen. Utdanningsforbundet støtter høyere kompetansekrav, men vi mener at det øker rekrutteringsutfordringene betydelig å gi dem tilbakevirkende kraft. Det bør i langt større grad enn i dag føres tilsyn for å sikre at ikke ukvalifiserte brukes i strid med regelverket. Fylkesmannen bør ha ansvaret for tilsynet, både på kommune- og fylkeskommunenivå. Lærerstillinger bør utlyses i så god tid før tiltredelse at det er tid til å utlyse flere ganger hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere.

Høgskolen på Nesna har utdannet lærere i 100 år og bidratt sterkt til rekruttering av lærere i nord. Dette må fortsette! Hvis man ikke kommer med snarlige rekrutteringstiltak, vil konsekvensene bli flere ukvalifiserte lærere i skolen. Det fortjener ikke våre barn og unge. Herved oppfordring og tips gitt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken