I en meningsmåling svarer 89 prosent at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet på lik linje med andre helsetjenester. Støtten blant folk til dette går på tvers av politiske skillelinjer. Halvparten av de spurte er i ganske stor grad eller svært stor grad villig til å betale mer skatt for at tannhelse helt eller delvis skal dekkes av det offentlige. Bare 24 prosent er ikke villig til å betale mer skatt for å få til dette.

Den samme undersøkelsen viser at hver tredje spurte, 33 prosent, har utsatt eller unnlatt å gå til tannlege av økonomiske årsaker. Blant dem som oppgir en årsinntekt under 300 000 kr svarer nesten halvparten dette. Alle vet at dårlig tannhelse kan være både vondt og farlig. Bakterier følger blodstrømmen i kroppen og kan blant annet forårsake hjertesykdommer. Mange eldre dør av lungebetennelse. Ett av ti slike dødsfall kunne vært unngått ved bedre tannhygiene, viser en internasjonal oversikt.

LO-kongressen i 2017 vedtok at LO skal arbeide for å få tannhelse inn i den offentlige helsetjenesten. Både dette vedtaket og meningsmålingen viser at Rødt hadde et solid grunnlag da vi foreslo i statsbudsjettet i fjor å begynne en gradvis innfasing av tannpleie i egenandelsordningen. Basert på svar på spørsmål til Finansdepartementet, foreslo vi at et slikt første trinn kan bestå av 20 % dekning for årlige utgifter mellom 2 000 kr og 5 000 kr, og 40 % dekning av utgifter som overstiger 5 000 kroner. I stedet for skattelettelser vil vi bruke pengene på bl.a. en reform som over halvparten av befolkningen er villig til å betale mer skatt for å få gjennomført.

Hadde det ikke vært for første verdenskrig og Den norske Tannlegeforening (NTF) så hadde kanskje situasjonen vært en annen. Odelstinget vedtok i juni 1914 et forslag om utvidet støtte til tannbehandling, men på grunn krigsutbruddet ble den videre behandlingen i Stortinget utsatt. I denne pausen drev NTF et vellykket lobbyarbeid mot endringene. De fryktet at dersom tannbehandling ble en del av trygdesystemet, så ville veien til en offentlig tannhelsetjeneste være kort. Og for dem var to prinsipper viktigere enn noe annet: Fritt tannlegevalg og frie priser.

Rødt slutter seg til uttalelsen fra sosialminister Annika Strandhäll i den tidligere regjeringen i Sverige om at det ikke skal synes i munnen at man har en tynn lommebok. Hun ville at all tannbehandling skulle inngå i det såkalte «högkostnadsskyddet» fra 2020. Det vil innebære at man aldri betaler mer enn dagens egenandel i svensk helsevesen på 1100 kroner per år for å gå til tannlegen. Det er på høy tid at tannhelse blir en del av det offentlige helsetilbudet! Derfor startet Rødt dette arbeidet etter at vi ble representert på Stortinget i fjor høst.