Kommunale eller private barnehager? Spørsmålet har vært hett siden bystyret i Bodø satte ned foten for nye kommersielle aktører.

En av flertallets begrunnelser var mistanke om at de kommersielle barnehagene gir sine ansatte dårligere lønns- og arbeidsforhold.

Nye tall for sykefraværet blant ansatte i norske barnehager kan tyde på det motsatte. Fraværet for ansatte i kommunale barnehager er nemlig ikke bare langt høyere enn hos andre yrkesgrupper, det er også langt høyere enn hos kollegene i de private barnehagene.

Statistikken kommer fra kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Nå finnes det ulike typer private barnehager, men tallene kan ikke tolkes på en annen måte enn at også ansatte i kommersielle barnehager har lavere sykefravær enn ansatte i de kommunale.

Barnehagene er heller ikke alene. Sykefraværet i offentlig sektor er generelt vesentlig høyere enn i private bedrifter.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv har vært et viktig virkemiddel til å få redusert det relativt høye sykefraværet begge steder.

Industriens folk har vært flinke, og her er sykefraværet nå på 4,3 prosent. Dette er to prosentpoeng under snittet for hele arbeidslivet.

Verre er det altså i offentlig sektor. Hver eneste dag er en av ti kommunalt ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom.

På denne bakgrunn er det god grunn til å spørre om hvorfor fraværet er rundt to prosentpoeng høyere i kommunalt drevne barnehager enn i private.

Professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo mener det er nærliggende å tro at det er sterkere fokus på sykefravær i de private barnehagene enn i de offentlige. Han peker på at arbeidsgiver selv må betale for sykefraværet de første 16 dagene.

Her ligger det en ekstra motivasjon til å få ned sykefraværet for en privat aktør som må gå i pluss økonomisk. Dette ansvaret blir mer diffust i kommunene.

Uansett kan ordningen med full lønn under sykdom komme under press dersom IA-avtalen ikke gir lavere sykefravær. I så måte påhviler det fagbevegelsen og arbeidstakerne et ekstra ansvar.

Den negative utviklingen i kommunale barnehager er her en tankevekker.