Sølvsuper - et trygt sykehjem

Vi ønsker en diskusjon om våre sykehjem høyt velkommen, og vil oppfordre alle ansatte og brukerråd om å bruke stemmen sin slik at vi forbedrer tilbudet for pasienter, beboere, pårørende og våre dyktige ansatte.  Bildet er fra åpningen av Sølvsuper i 2014.

Vi ønsker en diskusjon om våre sykehjem høyt velkommen, og vil oppfordre alle ansatte og brukerråd om å bruke stemmen sin slik at vi forbedrer tilbudet for pasienter, beboere, pårørende og våre dyktige ansatte. Bildet er fra åpningen av Sølvsuper i 2014.

Av

Bodø kommune driver våre sykehjem fullt forsvarlig, med god kvalitet og innenfor de lovkrav som stilles. Vi tar derfor sterk avstand fra avisoppslag som nærmest antyder at det står om liv dersom en bor på våre sykehjem.

DEL

KronikkAller først vil vi takke for at ansatte og brukerråd bruker tid på å si ifra om hvordan de opplever situasjonen. Vi vil også presisere at vi tar alle slike tilbakemeldinger på største alvor. Det er leit at noen har vonde opplevelser knyttet til sine nærmeste sitt opphold på Langbølgen, og andre som ansatte der. For å være helt klar på to punkter: 1) Alle våre sykehjem gir gode og forsvarlige tjenester til våre beboere. 2) Våre ansatte utfører sitt arbeide så godt som overhodet mulig. De arbeider belastende turnuser, i helg og i høytider for at våre innbyggere skal få så god hjelp som mulig.

På grunn av alvorligheten i de forhold som beskrives ønsker vi å forklare forholdene litt nærmere. Bodø kommune gir generelt gode pleie og omsorgstjenester. Det dokumenteres både gjennom kommunebarometeret, kvalitetsindikatorer og ikke minst det faktum at politikerne setter av større prosentvis andel av budsjettet i Bodø til helse og omsorg enn sammenlignbare kommuner. Samtidig vil den enkelte beboer, pårørende og ansatte også ha sin opplevelse av tjenestenivået som leveres.

Det er et velkjent faktum i tjenesten at pasientene og beboerne er dårligere enn før, de har mer komplekse sykdomsforhold og mange har en eller annen form for kognitiv svikt når de blir tilbudt langtidsplass. I snitt bor hver beboer på langtidsplass der i ca. 2 år. Beboertiden har blitt stadig kortere de siste årene. Den korte tidsperioden underbygger at det kun er våre aller mest svekkede innbyggere som tilbys plass.

Arbeidspresset har tilsvarende blitt både større og faglig mer krevende de siste årene. Ansatte skal både gi gode helsetjenester og god omsorg, samtidig som de skal sørge for gode måltider, dokumentere i pasientjournaler og gi beboerne aktive dager gjennom livsgledearbeidet.

Samtidig er det slik at politiske vedtak styrer nivået på kommunale HO-tjenester. Bodø kommune må fremover stramme inn pengebruken innenfor alle tjenester, også helse- og omsorgstjenestene. Det ble i budsjettet for 2019 vedtatt at rammene skulle reduseres med 15,6 mill. kroner i 2019. For 2020 ble det i 2019 vedtatt at rammene skal reduseres ytterligere 2,5 mill. kroner. Totalt er det vedtatt rammereduksjon for HO med 29,85 mill. kroner i løpet av en fireårsperiode. Samtidig vil oppgavene øke vesentlig i omfang fremover. På toppen av dette bruker Helse og omsorg ca. 40 mill. kr. mer i året enn det politikerne har satt av til tjenesten. Alt dette tilsier at vi står i en krevende innsparingsprosess hvor alle deler av HO løpende gjennomgås for å se på muligheter for å drifte i samsvar med de politiske avsatte rammer.

Som øverste ledere for HO er det vår oppgave å sørge for en best mulig tjenestekvalitet innenfor de rammer som er bevilget av politikerne. Å drifte innenfor rammene vil bidra til at Bodø totalt sett har evne til å utvikles slik Bystyret ønsker fremover. Drift innenfor vedtatte rammer gir også HO evne og kraft til å utvikle tjenestene til beste for våre pasienter og beboere. Etter vår mening henger drift innenfor vedtatte rammer sammen med evne til å ha faglig utviklingsfokus. Det siste året har vi gjort begge deler i HO; vi har økt det økonomiske fokuset for å sikre drift innenfor vedtatte rammer, men vi har også økt det faglige fokuset. Konkret kan vi nevne at vi har ansatt to dyktige sykehusleger i 100 % stilling ved Sølvsuper, og det er gjort en stor faglig innsats med å gi opplæring innen pasientmonitorering gjennom ProACT for å øke pasientsikkerheten. Sistnevnte er et godt fagverktøy for både helsefagarbeidere og sykepleiere også på Langbølgen.

Agenda Kaupang dokumenterer at Bodø bruker ca. 89 mill. kroner mer på pleie i institusjoner (sykehjem, rehabilitering, korttidsplasser, avlastning og barneboliger mv.) enn sammenlignbare kommuner. Det betyr etter min mening at vi har handlingsrom til å endre tjenesteomfang og nivå i Bodø samtidig som vi gir forsvarlige tjenester. Samtidig er det våre politikere som til syvende og sist bestemmer hvilke endringer som er akseptable å gjennomføre. Vår jobb er å vise frem både handlingsrom og fremtidens utfordringer, så får politikerne bestemme hvilket tjenestenivå de ønsker HO skal ha.

En sykehjemsplass i Bodø kommune koster ca. 1.1 mill. kroner i året å drifte. Dette er høyere enn sammenlignbare kommuner. Noen av disse kostnadene er politisk besluttet – vi har sykehjem som tilbyr avdelinger med små bogrupper som er godt tilrettelagt for personer med demens. Vi har – naturlig nok – også egne sykehjem med små bogrupper for de aller mest utagerende demente. Bodø har bygd små sykehjem og de er spredt i hele kommunen. Det har klare kvalitetsfordeler, men medfører også høyere driftskostnader.

Men vi har også store forskjeller i driftskostnader mellom våre somatiske langtidsavdelinger. I en situasjon hvor det er politisk besluttet reduserte rammer må vi se på hvor vi kan trekke ned driftskostnadene. Ved Langbølgen driftes det med 28,6 årsverk totalt som fordeles over hele døgnet. Til sammenligning har tilsvarende avdeling på Stadiontunet 20,92 årsverk totalt. Langbølgen har en høyere bemanning enn andre sammenlignbare somatiske langtidsplasser i Bodø. Når vi ser på bemanningsfaktor så har Langbølgen 1,14 årsverk pr. plass dag/aften. Stadiontunet har 0,9 årsverk pr. plass dag/aften. Det betyr at Langbølgen har ca. 20 % høyere bemanning enn sammenlignbar avdeling på Stadiontunet.

Å redusere med tre stillinger ved Langbølgen er etter vår vurdering et nødvendig tiltak, selv om vi godt skjønner at det oppleves svært vanskelig for de ansatte der. Langbølgen har i dag 12 sykepleierstillinger i turnus, og vil i forslag til ny drift ha 9 sykepleiere. Dette er fremdeles en bedre sykepleierbemanning enn våre øvrige langtidsavdelinger. Det er viktig for oss å presisere at ingen sykepleiere vil bli sagt opp. Vi mangler i dag 40 sykepleiere ift. oppsatt bemanningsplan i HO totalt, og trenger alle vi kan få tak i fremover.

Sølvsuper har fått tilført 10 % ekstra grunnbemanning. Videre arbeider både ledere og ansatte med å se på muligheten for at ansatte arbeider mer fleksibelt i hele virksomheten. Til syvende og sist – selv om vi lykkes med å arbeide smartere og mer fleksibelt - er det ikke til å unngå at ett nedtrekk i bemanning vil påvirke tjenestenivå for beboerne på Langbølgen og arbeidspresset for ansatte.

Så til noen av de konkrete forholdene som tas opp i bekymringsmeldingen. Det er ansatterepresentant i brukerrådet ved Langbølgen. Denne har deltatt i alle møter i 2019.

Vi må bare beklage at pårørende har en opplevelse av at Sølvsuper oppfattes som for dårlig på informasjonsflyt og kommunikasjon. Vi tar dette til etterretning og vil som ledergruppe jobbe for å sikre en forbedring. Alle pårørende skal møtes med omsorg og respekt.

Alle beboere på Langbølgen har en primær og sekunder-kontakt iht. faglige retningslinjer. Ansatte jobber imidlertid i turnus og i ulike stillingsstørrelser og er derfor ikke i daglig hos beboerne som de er primær/sekundær-kontakt til. Det betyr konkret at det vil være perioder hvor primærkontakten ikke er tilgjengelig. Generelt har vi inntrykk av at de fleste pårørende opplever tilstrekkelig informasjon fra sine kontaktpersoner, men det vil alltid være noen som ønsker en større informasjonstilgang enn hva vi klarer å tilby i en hektisk arbeidshverdag. Også dette er en felles utfordring for alle våre langtidsavdelinger. Samhandling med pårørende har stor prioritert i våre sykehjem, og dette punktet i bekymringsmeldingen vil bli fulgt opp i lederlinjen.

Når det gjelder innleie av vikarer så er det riktig at vi har innført begrensninger. Det skal som hovedregel ikke leies inn vikar ved første sykedag, dette gjelder også ved andre langtidsavdelinger som har lavere bemanning enn Langbølgen. Totalt har HO ett budsjett for vikarutgifter på ca. 16. mill. kroner i 2019. Samtidig har vi vikarkostnader på mer enn 60 mill. kroner, noe som bidrar sterkt til vårt store merforbruk utenfor tildelt ramme.

Det er riktig at vi har gjort om på et fellesrom på Sølvsuper. Våre beboere og pasienter er i stadig økende grad alvorlig syke, og det er avgjørende for pasientsikkerheten at leger og sykepleiere har et sted til å avholde faste møter hvor de gjennomgår pasientenes status og behandling hver morgen. Det er dessverre svært få møterom på Sølvsuper, så det var nødvendig å ta i bruk et av rommene til dette. Rommet er tilgjengelig for beboere og besøkende hele døgnet utenom tidspunktet for morgenmøtet. Det er også riktig at vi bruker ett rom på hver avdeling til vaktrom. Dette er gjort nettopp med tanke på pasientsikkerhet og for å øke nærheten til beboerne på avdelingen.

I og med de alvorlige tilbakemeldinger som nå er kommet frem vil vi ta en fornyet gjennomgang av forslaget til nedtrekk. I tillegg til ny gjennomgang i linjen (ledere, tillitsvalgte og verneombud på Sølvsuper), har vi har allerede avtalt et møte med brukerrådet i denne uke, og vil også selv ta en samtale med ansatterepresentantene for Langbølgen. Det er viktig for oss at våre ansatte i hele HO opplever at deres synspunkter og faglige innspill bli tatt alvorlig.

Avslutningsvis vil vi presisere at alle våre sykehjem drives faglig forsvarlig. Det gis gode tjenester av dyktige ansatte med høyt faglig nivå. Det vil være svært uheldig om det i media befestes ett inntrykk av at tjenestene til våre sykehjemsbeboere er dårlige, eller at det er farlig å være på sykehjem i Bodø. Dette er ikke i tråd med virkeligheten, og er også belastende for alle våre ansatte som gjør en fantastisk innsats for våre beboere og pasienter.

Vi ønsker en diskusjon om våre sykehjem høyt velkommen, og vil oppfordre alle ansatte og brukerråd om å bruke stemmen sin slik at vi forbedrer tilbudet for pasienter, beboere, pårørende og våre dyktige ansatte. Det er og skal være full ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune, og vi håper at det fremover blir gode dialoger med både ansatte og brukerråd på alle våre sykehjem.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags