Alle veier fører til Helgelandskysten

Av
DEL

MeningerÅpent brev til styreleder og direktør Helse Nord:

For ett år siden anbefalte den eksterne ressursgruppen at Helgeland bør ha ett stort akuttsykehus. Begrunnelsen var at ett stort akuttsykehus ville gi det beste tilbudet til pasientene og det aller beste rekrutteringsgrunnlaget. Ressursgruppen foreslo lokalisering stort akuttsykehus til Mo, alternativt til Sandnessjøen. Ett av gruppemedlemmene tok dissens og anbefalte Sandnessjøen som beste lokalisering ut fra hensyn til store reiseavstander og kystbefolkningens krevende reiseveier.

Utredninger, innstillinger og vedtak: Deretter er det utarbeidet hele 5 nye innstillinger eller forslag til struktur, som alle har Sandnessjøen som lokasjon. Av disse er det blitt gjort 2 vedtak som begge anbefaler Sandnessjøen og Sandnessjøen med omegn som lokasjon for stort akuttsykehus, enten alene eller i en 2-sykehusmodell. Dette forteller at kysten og øyriket står helt sentralt og er tyngdepunktet i den fremtidige sykehusstrukturen for Helgeland.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir sin innstilling, styret i Helgelandssykehusets sitt flertallsvedtak, Jan Georg Falch sitt forslag (styremedlem i Helgelandssykehuset og rådgiver i Helse Nord), Nordland Fylkesting, og nå sist direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Enighet: Alstahaug Næringsforening har sammen med Brønnøy Næringsforum og Mosjøen Næringsforening, gitt sin skriftlige støtte til Helgelandssykehusets styrevedtak og de 12 kommunestyrene sitt standpunkt om lokalisering av ett stort akuttsykehus på kysten. Modellen med ett felles sykehus ble anbefalt av ekstern ressursgruppe, og har også massiv støtte fra fagmiljøene både på Helgeland og for øvrig i Helse Nord. Vi ser imidlertid at Lars Vorland med sitt forslag om en 2-sykehusmodell søker å finne en samlende løsning for Mo og Sandnessjøen. Næringsforeningen ser dette som et godt utgangspunkt. Men, det forutsetter at også styret i Helse Nord med tydelighet slutter seg til at tyngdepunktet skal ligge i Sandnessjøen og omegn - og ikke utsetter denne vesentlige beslutningen til konseptfasen eller overlater denne til andre.

Det er en betydelig svakhet at det ikke er definert hvor viktige spesialiteter som kreft- og gastrokirurgi skal lokaliseres. Vorland foreslår at spesialiteten urologi skal plasseres i Sandnessjøen og etter hva vi forstår hører disse fagområdene sammen.

Reduserer reisetid mellom kystbyer: Tyngdepunktet for ett sykehus forsterkes også i det pågående arbeidet om å utrede ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. En sak som var til behandling i NFK i 2017, og som skal binde sammen nabokommuner og to attraktive kystbyer. Dette gir en ny og samlet kystregion med ca 28.000 fastboende. Ferjefri FV17 reduserer reisetiden fra dagens 190 minutter (pluss ventetid og forsinkelser) til ca 86 minutter, og forsterker lokalisering av stort akuttsykehus ved kysten.

Alstahaug Næringsforening har sammen med kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy kommune samt regionrådene, hatt gleden av å få denne saken fram til ytterligere kunnskaps-innhenting, utredning og avklaring, og dette er kystens store «månelanding 2030».

Godt fagmiljø og gode erfaringstall: Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har per i dag et etablert fagmiljø med både gastrokirurger og gastro-enterolog, men dette ble ikke nevnt fra administrasjonen i saksopplysninger til Lars Vorland før hans innstilling. Det ortopediske fagmiljøet har derimot hevdet sin nødvendige eksistens på Mo, og har i tillegg blitt løftet frem av administrasjonen i Helgelandssykehuset. Det er naturlig at gastrokirurgien på samme måte blir anerkjent og fordelt til Sandnessjøen. Ortopedi og gastrokirurgi er 2 store fagområder som hver for seg, er viktig for ethvert sykehus, i tillegg til plassering av ledelse og administrasjon. Om disse fagområdene blir lagt til Mo vil 2-modellen få en alvorlig slagside.

En manglende avklaring vil derfor gi fortsatt uro og usikkerhet, og en vedvarende krevende situasjon på Helgeland helt til konseptfasen er over. Helse Nord har nå muligheten til å samle seg om et tydelig vedtak, og skape ro og forutsigbarhet ved å unngå å overlate eller skyve viktige beslutninger til konseptfasen.

Presisering rekruttering og utdanning. Rekrutteringsutfordringene til småbyene på Helgeland har helt marginale forskjeller. Der det er attraktive og trygge arbeidsplasser vil det alltid være dyktige og mange søkere til stillinger. Vi minner om skrekkscenariene knyttet til rekruttering i forbindelse med flytting og etablering av bl.a. Luftfartstilsynet i Bodø og Polarinstituttet i Tromsø. Historisk sett har Sandnessjøen rekruttert best av sykehusene på Helgeland. De har over mange år hatt minst behov for innleide legespesialister og sykepleiere. De har hatt det laveste sykefraværet over tid, noe som både vitner om godt arbeidsmiljø og kostnadsbesparelser for arbeidsgiver.

Utdanningsstillinger for leger rekrutterer også svært bra på grunn av bl.a. godt omdømme og god oppfølging. Det er ingen grunn til å tro at en fragmentert struktur vil bidra til å lette rekrutteringen noe sted på Helgeland, men mange velger å bli i Sandnessjøen som ferdig legespesialist.

Offentlige og trygge kompetansearbeidsplasser trekker alltid søkere fra både inn- og utland, nesten uavhengig av beliggenhet, og det er gode eksempler med henvisning til bl.a. Brønnøysund (Brreg) og Mo i Rana (bl.a. Nasjonalbibliotek). Det finnes i så måte flere vellykkede eksempler på etablering av offentlige institusjoner i små byer, og dystre spådommer om rekruttering er alltid gjort til skamme.

Når det gjelder utdanningspotensialet i regionen er Campus Helgeland en svært dynamisk og fleksibel løsning som ikke er «meislet i stein», og vi er helt sikre på at ulike utdanningsinstitusjoner og utvalgte FoU-miljø, vil tilpasse både lokalisering og tilrettelegging for Helgelandssykehusets og Helgelandsregionens framtidige utdanningsbehov.

Attraktive kystnæringer vokser: Langs kysten er det stor verdiskapning og et mangfoldig arbeidsmarked med et bredt spekter av ulike arbeidsplasser for partner. Turismen på Helgelandskysten er økende og det satses på havnæringer langs hele Norskekysten. Regjeringen har opprettet Senter for Hav og Arktis nettopp for å fremme disse interessene. I en sånn sammenheng er det viktig at offentlige institusjoner plasseres i nærheten av fremtidige næringspolitiske satsningsområder. Som ansvarlige næringslivsledere på Helgeland trenger vi forutsigbare rammebetingelser som sikrer solide lokalsamfunn, og gir grobunn for videre utvikling og vekst. Den framtidige sykehusstrukturen vil være en av de største driverne for hvordan Helgeland utvikler seg i framtiden.

Framtiden i regionen: Saksutredningen fra direktør Lars Vorland er opplysende, og direktøren var også tydelig i sin innstilling: «Et stort akuttsykehus kan ikke plasseres på Mo på grunn av avstandene i regionen».

Direktør Vorlands saksutredning av risikovurderinger viser med all tydelighet en glidende overgang til ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen, og særlig i tidslinjen mellom 2030-2040. Risikovurderingen vedrørende samlede pasientreiser vil ved ferjefri FV 17 mellom kystbyene BRS og SSJ reduseres betydelig ved endret reisetid ned mot 86 minutter.

På lengre sikt er det derfor viktig at fagmiljøet for gastrokirurgi styrkes og utvikles i sør, slik at dette tilbudet blir liggende sentralt på Helgeland. Dette vil være til stor fordel om det i fremtiden blir behov for ytterligere strukturendringer, og sikrer at dette tjenestetilbudet vil ligge mest mulig tilgjengelig for alle på Helgeland. Det vil også sikre eksistensen for en fødeavdeling sentralt på Helgeland, om det skulle bli nødvendig å justere ned nivået for den ene av to fødeavdelinger. Om kreft- og gastrokirurgi plasseres på Mo vil det derimot gi langt mindre frihet til å justere tjenestetilbudet seinere, om faglige og økonomiske årsaker skulle kreve det. Sør-Helgeland og kysten vil da risikere få et betydelig dårligere tilbud i fremtiden.

Målet med prosessen for ny sykehusstruktur var å gi et bedre tilbud og likeverdige helsetjenester til pasientene på Helgeland samt sikre rekruttering. Dette understreket Lars Vorland i sin innstilling. Vi håper styret i Helse Nord følger dette opp ytterligere ved å definere et tydelig tyngdepunkt på kysten og i Sandnessjøen, og dermed kunne tilrettelegge for struktur som møter og tilpasser seg framtidens sykehus.

Ønsker lykke til med styrebeslutning og håper styret fatter tydelige og enstemmige vedtak som gir grunnlag for felles sykehus og framgang i hele regionen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags