SJØVERTS SAMARBEID OG SIKKERHET FOR VESTFJORD, TYSFJORD, TJELDSUND OG OFOTFJORDEN

Av
DEL

LeserbrevI lys av hendelsene med cruiseskipet Viking Sky må en forsert utvikling av sikkerhet og samarbeid i maritim transportsektor for Vestfjord, Tysfjord, Tjeldsund og Ofotfjorden gjennomføres.

Dette berører Hamarøys sjøarealer og synliggjør et større behov for økt forutsigbarhet, sikkerhet og beredskap, krisehåndtering og samarbeid på tvers av kommuner. Beredskapsøvelsen, Øvelse Nord, i regi av Nord Universitet, gir perspektiver som også må fokuseres lengere nord.

Narvik kommune har invitert Hamarøy, Tysfjord, Ballangen og Evenes til å utarbeide felles interkommunal kystsoneplan. Begrunnelsen er større samfunnsendringer og økt fokus på samfunnssikkerhet/beredskap og helhetlige løsninger. En felles plan kan legge grunnlag for en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling, dialog med nærings- og miljøinteresser, bærekraftig verdiskapning og felles kompetanse i kommunene.

Hamarøy kommune grenser til regionene Salten, Ofoten og Lofoten og kommunens geografiske beliggenhet ift. hovedfarleden i Vestfjorden gjør det hensiktsmessig å samarbeide i flere retninger. Samtidig gir Vestfjorden og tilstøtende fjordsystemer størreutfordringer ift. forurensning og miljø – sikkerhet og beredskap. Dette tilsier utstrakt samarbeid og Hamarøy har igangsatt tiltak for en egen havneplan. Denne må samordnes ved sammenslåing av Tysfjord Vest og Hamarøy. Ny sjøgrense nordover møter Narvik havn. Samtidig blir kommunene, gjennom ny forskrift fra Miljødirektoratet, tillagt større ansvar for sikkerhet og beredskap i kystsonen. I forskrift til Lov om havner og farleder, defineres hoved- og biled, der Departementet har forvaltningsansvar og myndighet (der Departementet finner det nødvendig)! For øvrig har kommunen forvaltningsansvar og myndighet, herunder oppsyn og vedlikehold for ledene i havneområdet (sjøarealet).

Ofoten Interkommunale Utvalg for Akutt Forurensning (OIUA) forvalter og planlegger ferdsel og beredskap ift. akutt forurensning. Kommunegrensene i Vestfjorden følger midtlinjeprinsippet og grensen mellom Salten og Ofoten IUA er rett utenfor Tranøy. Hamarøy kan dermed bidra som informasjonsbærer og koordinator mellom de interkommunale utvalgene for Ofoten og Salten. Etter hvert bør både Lofoten og Sør-Troms inviteres til tettere samarbeid. En videreutvikling av rammer og prosedyrer for OIUA og et større samspill med øvrige IUAer som har ansvar for deler av Vestfjorden, indre og tilstøtende fjordsystemer bør intensiveres. Kontinuerlig overvåkning av Vestfjord-bassenget må etableres!

Transportutviklingen i farleden indre Vestfjord, Tysfjord, Ofotfjorden og Tjeldsund øker i takt med generell samfunnsutvikling der også dobbeltspor på Ofotbanen og planer om ytterligere utskipning av malm fra Narvik havn er vesentlige faktorer. På sikt forventes en økning opp mot 60 millioner tonn mot dagens 20 millioner tonn. Ekvivalenter utregnet på 30 millioner tonn gir 450 skipsanløp i året og 60 millioner tonn kan da utgjøre om lag 900 skipsanløp, dvs. 5 seilinger pr. døgn inn/ut Vestfjorden. Dette medfører en formidabel utvikling av tonnasje og seilingsfrekvens, men også økt risiko for hendelser.

Bulkfartøyer i fart mot Narvik er nå i snitt i størrelsesorden 200.000 dwt. Fartøyene benytter tungolje som drivstoff – hvert slikt skip fører i snitt en mengde tungolje på 5 – 8 millioner liter. En ytterligere sikkerhets- og miljøfaktor kan også være utviklingen av Narvik havn som transitthavn av LNG (naturgass) mot Sverige, som også vil medføre økt risiko i farleden. Cruise-trafikken er i stor utvikling langs kysten der farleden, sightseeing i dype fjorder og sund og de større byene frekventeres. Aftenposten viser til logger i Kystverkets beredskapsavdeling og sjøtrafikksentralene der 114 skip langs kysten har fått motorstopp i perioden 2018 og frem til mars 2019. Flere hendelser viser ofte at det er små marginer. Hendelsen med Viking Sky er den seneste men ikke siste! Samtidig er negative og akutte miljømessige scenarioer en større bekymring.

Tranøy har en sentral geografisk beliggenhet i forhold til leden og indre del av Vestfjorden, har en dyptgående havn med potensiale for utvikling. Her finnes fortsatt statlig infrastruktur knyttet til kystverket og los-virksomheten, som kan gjenbrukes ift. nyetableringer knyttet til overvåkning og sikkerhet/beredskap inkludert klima/miljø, forurensning og oljevern. Samarbeid, dialog og felles kompetansebygging i regionen er et viktig avbøtende tiltak! Samtidig må det etableres en kontinuerlig overvåkning av Vestfjord-bassenget der også en sjøtrafikksentral for regulering av trafikken må etableres. I tillegg må en fast slepebåt-beredskap etableres for Vestfjorden!

Sektorovergripende tiltak og koordinering av statlig, fylkeskommunal og kommunale interesser så vel som samordning av Interkommunale Utvalg for Akutt Forurensning må gjennomføres. Som utgangspunkt for videre planlegging og utvikling må det etableres en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med tiltak.

Tranøy vil være svært egnet for etablering av overvåkning av sjøterritoriet i dette området, kan huse en sjøtrafikksentral og havna og nærhet til hovedleden er svært egnet for en kontinuerlig slepebåt-beredskap.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags