Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avgjort hvor grensen mellom nye Hamarøy og nye Narvik skal gå. I debatten etterpå har det vært satt frem en rekke påstander. Hamarøy formannskap vil med dette redegjøre for prosessen forut for, og frem til grensevedtaket.

Vi vil også avvise alle mulige spekulasjoner om hva som har vært våre motiver underveis. Vi har handlet i tråd med den til enhver tid gjeldende situasjon, og forholdt oss til realitetene. Gjennom våre vedtak har vi tatt ansvaret for innbyggerne i Hamarøy kommune. Vi har også ønsket å sikre et økonomisk grunnlag for det som etter hver ble den nye kommunen. Det er da også vårt oppdrag som folkevalgte. Vi har også vært tydelige på behovet for å styrke regionen Nord-Salten.

Høsten 2014 ble alle kommuner bedt om å utrede mulighetene for slå seg sammen i en større kommune. Samtidig skulle muligheter for å bestå som egen kommune utredes. Vi var med i utredning av tre alternative sammenslåinger: Storkommunen Salten, Indre Salten bestående av Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord, samt Nord-Salten-alternativet.

Mange ønsket en sammenslåing mellom Steigen, Tysfjord og Hamarøy. Det kom tydelig fram på folkemøter. Dette alternativet var det ikke mulig å forhandle fram en intensjonsavtale om. Da vi hadde rådgivende folkeavstemming i mai 2016 hadde innbyggerne to valg: Inngå i Indre Salten eller bestå som egen kommune. Tre av fire ønsket sistnevnte. Knappe 13 prosent stemte for Indre Salten, nesten like mange stemte blankt.

Høsten 2016 ga fylkesmannen sin tilråding til KMD, og gikk inn for at Tysfjord kommune ble delt for å inngå i nye Narvik og nye Hamarøy. Berørte kommuner ble bedt om å gå i nye samtaler for å se om de kunne finne et grunnlag for kommunesammenslåing. Tysfjord og Hamarøy møttes og ble enige om å prøve å få til en intensjonsavtale om sammenslåing av Tysfjords vestside og Hamarøy kommune.

15. desember 2016: Fylkesmannens endelige tilrådning anbefaler sammenslåing av Tysfjord vest og Hamarøy, uavhengig av hva kommunestyrene måtte komme fram til. Formannskapene i de to kommunene var forhandlingsutvalg. De forhandlet fram en intensjonsavtale for sammenslåing av Tysfjord vestside og Hamarøy kommune. Det ble også avtalt at de respektive kommunestyrene skulle behandle denne i desember 2016. Hamarøy kommunestyre vedtok intensjonsavtalen slik den forelå; forutsetningene skulle spesifiseres etter hvert. Tysfjord kommune utsatte sin behandling.

26. januar 2017 fulgte Hamarøy kommunestyre opp sitt vedtak. De kom fram til at denne kommunesammenslåingen ikke var i tråd med kommunereformens intensjon, og måtte sees i et annet lys. Forhold som nevnes i vedtaket er blant annet: Den nye kommunen blir vertskommune og forvaltningsområde for lulesamisk språk. Geografi/avstandsulemper både internt og mot regionsentra. Manglende kompensasjon for bortfall av arbeidsplasser. Nord-Salten må defineres som tiltakssone eller tilsvarende for å oppnå positiv samfunnsutvikling, vekst og bosetting. Samferdsel/infrastruktur må styrkes. Tidligere års akkumulerte underskudd i Tysfjord kommune må være gjort opp før sammenslåing. Staten bærer eventuelle følgekostnader/erstatningskrav som tilskrives særskilte forhold tilknyttet tidligere Tysfjord kommune.

Det kom ingen avklaring på sammenslåingen før 8. juni 2017, da Stortinget vedtok deling av Tysfjord. Fylkesmannen skulle nå utrede alternativer og gi KMD tilrådning om ny grense.

13. september ga Hamarøy kommunestyre høringsuttalelse om grensen mellom nye Narvik og nye Hamarøy. Her heter det blant annet: «Hamarøy kommunestyre legger til grunn at grensesettingen skal gi en robust, bærekraftig og relevant arealinndeling, samt gi et sterkt økonomisk fundament for den nye kommunen Hamarøy.» Høringsuttalelsen ble forhandlet frem under kommunestyrets behandling av saken.

Hamarøy kommunestyre har gjort sine vedtak ut fra den til enhver tid gjeldende situasjon, og i tråd med det kommunen er blitt utfordret på. Når fylkesmannens tilråding til kommunesammenslåing var så tydelig overfor Stortinget, har vi forholdt oss til realitetene. 1. januar 2020 er nye Hamarøy en realitet. Vi har gjort våre vedtak og høringsuttalelser med den bakgrunn at vi ønsker å sikre et økonomisk grunnlag for den nye kommunen.