Den 10. desember vil de fleste FNs medlemsland slutte seg til FNs migrasjonsavtale. Det er flertall i regjeringen for å slutte seg til avtalen, og Norge vil dermed være blant landene som underskriver avtalen.

Det har vært poengtert at avtalen ikke er juridisk bindende. Det bør ikke være et argument for å tilslutte seg avtalen. For det første kan man spørre hvilken hensikt det har å framforhandle en internasjonal avtale dersom den ikke er juridisk bindende. For det annet inneholder avtalen en rekke formuleringer om hva signaturlandene forplikter seg til. Og forpliktelser bør man ta alvorlig, både fordi det er en god ting å stå ved det man lover, og fordi forpliktelser vil legge føringer for debatt og politikkskaping i framtiden.

Det er verdt å ha i bakhodet at avtalen ikke gjelder flyktninger, men migranter generelt. Avtalen har et innhold som gjør at Norge ikke bør tilslutte seg avtalen. Blant annet vil avtalen forplikte Norge til å etablere nye og fleksible ruter for migrasjon. Hele avtaleteksten kan man lese her:

Videre forplikter landene som slutter seg til avtalen, seg til å gi omfattende informasjon overfor migranter under hele migrasjonsprosessen. Servicenivået som skisseres, er høyt med flerspråklig informasjon til migrantene, både i deres hjemland og under hele reisen. Formålet med dette er å «fremme sikker, kontrollert og regulær migrasjon»#8221;.

Man kan også merke seg at delmål 17 i avtaleteksten forplikter landene til følgende:

c) «fremme uavhengig, saklig og god journalistikk i mediene, også internettbasert informasjon, herunder ved å bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål og begreper, investere i standarder for etisk journalistikk og reklame, og stoppe overføring av offentlig finansiering eller materiell støtte til mediekanaler som systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, med full respekt for pressefriheten»

Nå er vel de fleste av oss enige om at intoleranse, fremmedfrykt og rasisme er en uting. Når avalen et så vagt begrep som «fremmedfrykt» som kriterier for ikke gi pressestøtte, er det imidlertid høyst problematisk med tanke på pressefrihet. Selv om det er tatt med noen ord om respekt for medias frihet, er det vanskelig å forutse konsekvensene av å skulle etterleve en slik avtale.