Styret i Finnmarkseiendommen (Fefo) har nettopp vedtatt en revisjon av reglene for småviltjakt på Fefos grunn. I et av punktene i vedtaket står følgende:

«Reguleringer skal søke å sikre at personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsliv og samfunnsliv.»

Dette kan ikke bety noe annet enn at ved interessekonflikt mellom samer og ikke-samer i Finnmark, skal de samiske interessene gå foran. Hva skulle ellers hensikten med ordet SÆRLIG være?

Nå er vi altså kommet helt dit hen at det til og med skal gjøres forskjell på samer og ikke-samer når det gjelder rypejakt på Fefos grunn.

Ideologien som er lagt til grunn av Fefo-styret, er at det er greit å forskjellsbehandle mennesker med utgangspunkt i etnisitet og avstamming. En slik form for forskjellsbehandling har Norge forpliktet seg til å ikke ha i Norge fordi vi har ratifisert «FN-konvensjonen mot aller former for rasediskriminering». I denne FN-konvensjonen er det helt kategorisk, skrevet inn et forbud mot å gi permanente «begunstigelser» til mennesker med utgangspunkt i deres etnisitet og avstamming. Å gi forrang til samer i rypejakta i Finnmark, er opplagt en slik begunstigelse.

Når det kommer til samepolitiske spørsmål, ignorerer norske myndigheter denne forpliktelsen. Når norske myndigheter gjør det, forbryter de seg mot et særdeles viktig saksområde innen menneskerettighetene.

Det gjør også Fefo-styret, til og med når det gjelder rypejakta i Finnmark.

Hvor er alle de følsomme antirasistene i og utenfor partiene i denne saken? Er forklaringen på deres taushet den at de er selektive antirasister?

Vi i EDL synes at Fefos vedtak om rypejakta både er skammelig og rasediskriminerende.

Her bruker vi ordet rasediskriminering på samme måte som i «FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering».

«Samerettsutvalgets innstilling (II)» som ble framlagt i 2007, foreslår å innføre en «finnmarkslov» også for Troms og Nordland. Sametinget presser på for å få innført en slik lov. Dersom ledelsen i Høyre gir etter for dette kravet, vil en få lignende tilstander også i Troms og Nordland