ØKONOMI OG POLITIKK I FAUSKE 2

Av
DEL

LeserbrevØKONOMI OG POLITIKK I FAUSKE 2.
I mitt forrige innlegg om økonomi og politikk i Fauske antydet jeg at jeg hadde noen tanker om hvordan nåv. skakkjørte økonomi kommunen kan bedres.

Ettersom rådmannen i sitt budsjettframlegg i forrige uke ikke fant det mulig å «nedbetale» tidl. års underskudd i sitt forslag for 2020 er det neppe noen tvil om at Fauske for 3. gang havner på den såkalte Robek-lista – hvilket bl.a. betyr at fylkesmannen skal godkjenne nye låneopptak.

Noen politikere/innbyggere vil i etterpåklokskapens klare lys kanskje mene at der burde kommunen med fordel vært i forrige periode for å forhindre posisjonen i å vedta strukturendringer i skolevesenet til mangfoldige 100 mill. kr.
Vel - gjort er gjort, og spist er spist.
Så hva kan gjøres nå for å begrense skadevirkningene som følge av rådmannens budsjettforslag, og samtidig muliggjøre realisering av Fauske Tower/Fauske kulturhus som etter min, og mange andres, mening er vesentlige elementer i bevare/fremme bo- og investeringslyst i Fauske – ikke bare i sentrum?
Som antydet har jeg fundert meg fram til en foreløpig «resept» for det:

• Posisjon/opposisjon må i fellesskap ta innover seg det økonomiske uføre kommunen har kommet opp i, og vedta drastiske/nødvendige/upopulære kutt i drift/investeringer for 2020 i hht. det budsjett rådmannen har lagt fram for å oppnå budsjettbalanse
• Rådmann/administrasjon foreslår salg av kommunale bygg/eiendeler – administrasjonsbygning/rådhus og også» arvesølvet» som aksjer i SKS og Fauske lysverk (nå ISE) og «Familiegården» som Fauske kommune har kjøpt, og nå bygger om uten å ha råd til det. Selg svømmehaller som er store kostnadssluk, og heller leie nødv. adgang. Selg unna kommunale barnehager. Private barnehager fungerer utmerket – hvilket bl.a. Medås gårdsbarnehage er et konsept til etterfølgelse for.
Nevnte salg bør innbringe 450- 700 mill. kr., men vil selvsagt øke driftskostnader i form av leie. Leiekostnader må selvsagt vurderes mot rente- forsikrings- og andre driftskostnader.
• Forhandle/reforhandle avtaler for de betydelige mengder konsesjonskraft kommunen disponerer. Reforhandle lånebetingelser med sikte på avdragsutsettelser og rentebetingelser
• Revurder eksist. økonomiplan, og forleng den til 8- 12 år som balanserer påregnelige inntekter mot ufravikelige/lovpålagte driftskostnader, og behov for ønskede investeringer/rehabiliteringer.
• Redusere politiske utgifter ved å minske antall kommunestyrerepresentanter til lovens minimum, og politiske godtgjørelser. Reduser politiske godtgjørelser til et absolutt akseptabelt minimum v/bl.a. slå sammen/redusere div. utvalg/råd.
• Analyser/vurder nåv. struktur/utgiftsnivå i alle tjenesteområder – fra mellomleder og oppover i forhold til KOSTRA-tall
• Reguler/tilrettelegg attraktive/aktuelle kommunale arealer til boligbygging/næringsutvikling og selg disse til private utbyggere for å stimulereboligbygging/befolkningsøkning og næringsutvikling.
• Øk inntekter ved tiltak for befolkningsøkning ved å gjøre Fauske til en attraktiv «ja-kommune» f.eks. ved å subsidiere boligbygging for innflyttere ala Sørfoldmodellen samt å tilby rimelige arealer for næringsformål. Moderate kommunale avgifter vil ellers stimulere innflytting.
En mulig siste utvei for å øke inntekter, er å øke gjeldene, upopulære, eiendomsskatten.
Jeg, med mange andre er svært lite begeistret for nevnte skatt ,men om det er det som må til for å realisere Fauske Tower og Fauske kulturhus vil jeg kunne akseptere en tidsbegrenset/moderat e-skatteøkning under forutsetning at den gjøres mer sosial ved å øke bunnfradrag og endre sonefaktorer i forhold til reelle markedspriser.

Jeg er klar over at de politiske partier som nå utgjør posisjonen har gått til valg på å ikke øke e-skatt, men vi har jo alle sett hvordan politikere tilpasser seg realiteter, og har utviklet en imponerende evne til å svelge kameler, så det bør ikke bli noe problem, om nødvendig.

Personlig er jeg ikke særlig aktiv i det lokale kulturliv, og alder og helse tilsier at det er usikkert om jeg vil oppleve byggestart/ferdigstilling av Fauske Tower/Fauske kulturhus.

Allikevel er jeg overbevist om at realisering av nevnte prosjekt er så viktig for framtiden for Fauske kommune at jeg oppfordrer/forventer at administrasjon/politikere i Fauske kommune om å «snu/endevende alle steiner» for å finne en løsning.

SON har uttalt at han ønsker at arkitekt for Fauske Tower- Snøhetta - også skal være arkitekt for kulturhuset.
Dette ønske/krav kan ikke Fauske kommune uten videre innfri i forhold til lov/forskrift om Offentlige anskaffelser.
I og med at Fauske kommune etter all sannsynlighet blir satt under statlig administrasjon i forhold til nye låneopptak bør det være svært greit/fornuftig å la SON/Snøhetta bygge kulturhuset, og at kommunen heller leier nødv. fasiliteter – til normale/akseptable leiepriser.
Nevnte alternativ vil frigjøre ressurser/spare penger for kommunen i form av fritak for bl.a. anbudsutarbeidelse og prosjektledelse – og ikke minst byggherreansvar – som har vist seg å kan bli kostbart/ressurskrevende (jfr. feilprosjektering stålkonstruksjoner ved nye V.fjord skole).

Videre må nevnes at pr. nå arbeider 4-6 arkitektstudenter ved NTNU med prosjekt «Urban Trigger» under ledelse av den svært anerkjente professor O. Møystad ved fakultet for arkitektur og billedkunst, for å vurdere muligheter/utarbeide forslag for sentrumsutvikling i Fauske.
Delrapport fra nevnte studier – som utvilsomt baserer seg på nytt hotell/kulturhus i Fauske - ventes å foreligge i febr. 2020.
Dersom trenden med tomme, gråpapirkledde butikkvinduer og avstengte butikklokaler i Amfi skal fortsette, er jeg redd det omfattende arbeide som prosjektleder K. Svendsen vedr omlegging av
E 6/Rv 80 utenom Fauske er svært godt i gang med, i samarbeid med bl.a. Bodø kommune, vil vise seg noe unødvendig, dessverre.
Hvis ikke folk og næringsliv trives i Fauske sentrum blir dette gradvis/delvis dødt, og da har det noe mindre betydning om trafikk på nevnte veier går gjennom sentrum, slik som nå.
Et siste aspekt fra min side i denne sammenheng er å påpeke hvilken rolle Fauske Tower/Fauske Kulturhus kan utgjøre når Nord-Norgebanen åpner (forhåpentligvis) for togreise fra Fauske til Harstad/Tromsø/Kirkenes om 12-20 år.
Fauske vil bli/være et perfekt stopp for reisende fra sør og nord for påfyll av krefter/kalorier og kultur, uten støy/grunnbevegelser fra tungtrafikk gjennom Storgata.
Da vil Fauske virkelig bli noe helt annet enn byen med 1 lyskryss, slik den var benevnt for noen år siden. Fauske vil bli en attraktiv og viktig by for befolkning, næringsliv og reiseliv.

Jeg har inntrykk av at rådmannen, og hans stab, er dyktige og jobber kontinuerlig og hardt for bedre økonomien i Fauske kommune. Men for å lykkes, trenger de hjelp fra politikerne – nå!

Jeg tror at det er mange dyktige personer i dagens kommunestyre – både i posisjon og opposisjon.
Deres utfordring blir å legge partipolitikk og gamle tvister/beskyldninger til side, og enes om en felles vei for å friskmelde økonomien i Fauske til alles beste.
«Ole Brum»-politikk (ja takk til begge deler) er definitivt ikke en brukbar vei for å nå det målet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags