Er de gamle blitt for dyre for Fauske kommune

Av
DEL

LeserbrevI flere innlegg i media de siste ukene har leder for Pleie og Omsorgsutvalget i Fauske Kommune redegjort for planlagte og pågående endringer av tjenestetilbud og organisering innen eldreomsorgen i kommunen.

Mye er bra, og det er utrolig mange dyktige ansatte som gjør en kjempejobb slik at de eldre får de tjenester som loven pålegger.

Til tross for et ensidig fokus på positive sider ved enkelte deler av omstruktureringen er det ikke til å komme fra at budsjettet for pleie og omsorg skal redusere med 21.5 millioner. Dette vil ha klare negative konsekvenser for våre pårørende og morgendagens tjenestetilbud til eldre i Fauske kommune. Styrking og omstrukturering av enkelte deler av omsorgstjenestene, i denne omgang hjemmeboende demente, kan etter vår mening ikke rettferdiggjøre at andre velfungerende og gode tilbud med et pennestrøk blir fjernet.

Ved den foreslåtte nedleggelsen av bokollektiv-modellen som Paviljongene og Sagatun i dag dekker, mister Fauske Kommune et veldig viktig og nødvendig tjenestetilbud. De skadelidende er den mest lavmælte og minst kravstore delen av Fauskes befolkning. Mange eldre vil bo hjemme så lenge de klarer, og her har Fauske Kommune et godt utbygd tjenestetilbud, men hva skjer når de eldre ikke lenger mestrer hjemmesituasjonen?

Følelsen av utilstrekkelighet, smerter, angst, isolasjon, ensomhet, depresjon og dårlig kosthold er dokumentert grundig i flere undersøkelser av situasjonen til hjemmeboende. Vi har mottatt utallige meldinger fra pårørende som forteller om hvordan livsgnisten, matlysten og humøret har kommet tilbake når «deres eldre» har fått trygge og sosiale rammer rundt seg i bemannet bokollektiv. Pasientombudet i Nordland fylkeskommune har også offentlig gått ut med viktigheten av at det blir satt fokus (og ikke prislapp) på behovene til denne gruppen eldre.

Det er hevet over enhver tvil at gjennom det hjemmebaserte botilbudet som Paviljongene og Sagatun representerer har Fauske kommune også spart penger på de mest tidkrevende hjemmetjenestene, og redusert bruk av ressurser innen somatiske og psykiske helsetjenester. Dette er viktige argumenter som vi ikke kan se har kommet tilstrekkelig frem og blitt grundig konsekvensutredet. Forsvinner dette velfungerende og nødvendige mellomleddet mellom hjem og institusjon er det helt innlysende at denne gruppen eldre ikke vil få et tilpasset tjenestetilbud, med redusert livskvalitet som følge.

Som erstatning for botilbud i kollektiv blir det fremhevet at en av de nye oppgavene tillagt den nye avdelingen, Buen, blir å trene opp eldre i ny teknologi for å tilrettelegge for at de skal klare seg lengre hjemme. Her er det viktig å forstå at selv om funksjonsevnen i hjemmet for enkelte kan forlenges gjennom ny teknologi så vil den aldri kunne erstatte omsorg når en viss grense er nådd.

Engasjementet rundt Sagatun, og over 40 års gode erfaringer med Paviljongene kan ganske enkelt ikke bli ignorert og oversett på grunn av dårlig kommuneøkonomi. De eldre i Fauske kommune fortjener og har krav på et forsvarlig tjenestetilbud når hjemmesituasjonen blir uforsvarlig. At bemannede bokollektiv for eldre er billigere enn institusjonsplasser er et faktum og at disse blir fjernet er en dårlig og veldig kortsiktig løsning morgendagens økning i antall eldre tatt i betraktning. Vi kan heller ikke se at sykehjemskapasiteten i dag er stor nok til å ta imot de beboerne som mister dagens tilbud. Noen vil bli skadelidende uansett, behovet vil bli større enn tilbudet.

Vi ber derfor Fauske kommune om å beholde og videreutvikle dagens bokollektiv tilbud som et mellomledd mellom hjem og sykehjem. Det vil fortsatt være mange eldre med et hjelpebehov som overskrider tjenestetilbudet til hjemmetjenestene, men er for friske til å få tildelt sykehjemsplass. Så inntil nye alternativer er på plass må tilbudene ved Paviljongene og Sagatun videreføres.

På vegne av over 800 bekymrede fauskeværinger. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags