Vil styrke domstolene i nord

Fordeler: Domstolkommisjonen vil ha færre, men større domstoler i Nord-Norge. Det vil gi en rekke faglige og økonomiske fordeler, og styrke rettssikkerheten i nord.

Fordeler: Domstolkommisjonen vil ha færre, men større domstoler i Nord-Norge. Det vil gi en rekke faglige og økonomiske fordeler, og styrke rettssikkerheten i nord.

Av
DEL

MeningerDomstolkommisjon

Domstolkommisjonen har nylig kommet med sitt forslag til fremtidig struktur for domstolene i Norge, herunder forslag til etablering av færre men større domstoler i Nord-Norge. Vi slutter oss til hovedtrekkene i kommisjonens synspunkter og konklusjoner. Kommisjonen har gjennom et grundig utredningsarbeid synliggjort de samfunnshensynene som bør ligge til grunn for domstolene i fremtiden.

I rapporten er det påpekt hva som skal til for å sikre at domstolene blir rustet til å møte kravene til kvalitet, spesialisert kunnskap, effektiv ressursbruk og digitalisering. Det er videre viktig å merke seg at Dommerforeningen, som er fagorganisasjonen til alle dommerne i Norge, og førstelagmannen i Hålogaland lagmannsrett har gitt sin klare støtte til forslagene i rapporten.

Etablering av større domstoler vil gi en rekke faglige og økonomiske fordeler:

Større fagmiljøer og mindre sårbarhet.

Mulighet for spesialisering innen viktige fagområder.

Styrking av domstolenes kompetanse og kvalitet i behandlingen av barnesakene.

Bedre ressursutnyttelse og mer rasjonell drift, særlig med hensyn til lokaler samt utstyr til digitalisering og opptak i retten.

Etter vår vurdering vil domstolene i Nord-Norge få en styrket posisjon dersom det etableres færre og større enheter. Det vil bidra til økt kompetanse, bedre samarbeid mellom domstolene og større slagkraft overfor myndighetene når det gjelder ressurstildeling. I tillegg vil det ha betydning for rekrutteringen til domstolene. Dersom dagens struktur, med mange små enheter blir opprettholdt, kan det på sikt bidra til å svekke vår posisjon i kampen om ressursene og de gode søkerne.

Politikerne har gjennom mange år forespeilet domstolene en fremtid med færre ressurser og økt behov for effektivisering og omstilling. Det gjennomføres allerede dramatiske budsjettkutt i norske domstoler, der de største domstolene må bidra mest, fordi de små domstolene er for sårbare til å redusere bemanningen. Dette er ikke en bærekraftig utvikling for norske domstoler, og det er behov for rask handling.

Vi ber politikerne om å ta Domstolkommisjonens rapport på alvor og lytte til de nevnte innspillene fra domstolene og Dommerforeningen. Politikerne har nå en unik mulighet til å gjennomføre tiltak som vil styrke norske domstolene langt inn i fremtiden.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags