Vi ser i AN at det foreslås gang- og sykkelveier, stenging av sentrale gater, og store kostnader i nye prosjekter. Grønn bypolitikk er selvfølgelig bra, men husk på at om vinteren er antallet syklister i byen sterkt redusert.

Å tro at 25 % av all persontransport skal skje på sykkel året rundt, synes som utopi i Bodø. Når vi i tillegg ser at Bypakke Bodø del 1 allerede er ca. 500 mill kr dyrere enn budsjett, og vi i tillegg formoder at mer kommer, ja da bør man kanskje «slakke av litt» med nye prosjekt til alt er avklart. Vi vet jo også at deler av pakke 1 vurderes sløyfet pga. økonomien i prosjektet.

Vi håper de nye planene ikke for alvor skal gjennomføres slik det antydes. Det er i dag vanskelig nok å navigere seg gjennom sentrum av Bodø. Hovedføringene mellom øverbyen og nerbyen er kronglete nok i dag. Dersom i tillegg Torvgata skal stenges i nedre del, blir det enda verre. I dag er det jo kun Bankgata, Torvgata og Hålogalandsgata som direkte går mellom øvre og nedre bydel.

Vi ser også at det tenkes å gå direkte mot gjeldende norske trafikkregler, å tillate sykling mot enveiskjørt gate! Som bekjent er dette ulovlig i utgangspunktet. Det er kun lov å sykle på fortau mot enveiskjøring, ikke på gateplanet.

Stenging av innkjøring av Dronningens gate fra Snippen vil også medføre en vesentlig økning av trafikken i Kongens gate, og i tillegg gi beboerne i dette området en tungvint innkjøring til egen eiendom når de kommer fra Snippen. Spesielt i rushtiden er det til dels ganske stor trafikk her.

Men, som vanlig virker det som om bilen skal fortrenges mest mulig fra Bodø sentrum, til handelsstandens og flertallet av beboernes tap.

Knut F. Jenssen

NAF Bodø og Omegn