La brukerne av veien til Rønvikfjellet betale for den!

Av
DEL

KronikkBystyret skal den 9. mai behandle en utbyggingsavtale om tilrettelegging av infrastruktur for et hotell på Rønvikfjellet. Flertallet i formannskapet går inn for at kommunen skal betale for en nødvendig utbedring av dagens adkomstvei.

Kostnadene beløper seg til 88 mill. kr, eksklusive mva., kostnader erverv, mulige støytiltak, utført prosjektering, engasjement av prosjektleder m.m. De oppgitte prisene er av det usikre slaget.

Man bør ikke overraskes om sluttregninga blir høyere, kanskje omkring 100 mill. kr. En risiko som kommunen må bære.

Men først: Turisthytta er i en dårlig forfatning. Her må det skje ei forandring. Jeg tror det skisserte hotellet innebærer et pluss for Bodø og også friluftsbruken av Rønvikfjellet.

I mine øyne har utbyggerne og kommunen fortjenstfullt justert byggeplanene i positiv retning. Den først planlagte «monsterveien» i slynger oppover Rønvikfjellet er moderert til en utbedring av dagens trase. Det er bra, selv om høge skjæringer fremdeles gjør store inngrep.

Turisthyttetomta er i utgangspunktet ikke byggeklar og for lita til et stort hotell. Tilleggsareal har vært nødvendig. Det er også planmessig åpnet for parkering på et statlig sikret friluftsområde. Hotellet ligger nært tyngdepunktet for virksomheter i byområdet, men utenom dagens kollektivlinjer.

Kommunen har med dette strukket seg svært langt for å få hotellet realisert på «den beste tomta i by’n», som Vømmøl sang om i sin tid. Ikke minst hvis skattebetalerne skal bekoste veiutbedringa.

Turgåerne får også nytte av prosjektet. Men jeg har ikke sett noe folkekrav om ny vei. Tiltaket er heller ikke nevnt i planer og budsjett. Folk flest regner neppe dagens atkomst som noe stort problem, med unntak av enkelte dager vinterstid.

Dessuten kommer de fleste seg opp på Keiservarden og Rønvikfjellet uten å bruke bil. Av framtidig trafikk er derfor 80–85 % hotellrettet. Det er med andre ord hotellet som nødvendiggjør utbedring av veien, ikke turgåerne slik noen prøver å framstille saken.

Da er spillereglene i Bodø klare. Utbygger betaler regninga, i det minste sin del. Bodø Nu hadde i november 2018 et intervju med flere utbyggere som har inngått avtaler med kommunen.

Alle som en bekrefter at næringslivet må betale for tekniske anlegg som byggemodner ei tomt til det kvalitetsnivået kommunen bestemmer, jf. bl.a. utbedring av veisystemet rundt City Nord.

Mange vil derfor oppfatte det som en grov forskjellsbehandling når rådmannen og flertallet i formannskapet her foreslår å avvike fra dette prinsippet. Da subsidieres en bedrift med mange titalls millioner.

Dette i en situasjon der kommunens økonomi er under sterkt press, om vi forstår rådmannen rett. Han antyder årlige kommunale skatteinntekter fra hotellet på 2,5 mill. kr, men unnlater å fortelle om merkostnadene med å drifte og vedlikeholde en krevende «fjellvei».

Dette blir nok en nullsum. For kommunen isolert vil imidlertid et låneopptak til veiutbedringa føre til at hotellet blir en utgift til utgifts ervervelse i lang tid framover.

Det såkalte «statsstøtteregelverket» begrenser det offentliges muligheter til å gi økonomisk støtte og særfordeler til enkeltbedrifter. Saksframlegget er basert på at et slikt vedtak er lovlig.

Bodø Nu undersøkte dette spørsmålet sent i høst, bl.a. gjennom en kontakt med advokat Harald Evensen. Han har lang erfaring med jus på feltet og har selv jobbet ved ESA, som sørger for at EØS-reglene blir fulgt.

Evensen er i tvil om lovligheten i dette konkrete tilfellet. Da er det greit at alle har anledning til å klage en sak inn for ESA. Prosedyrene er enkle. Dersom klageren får medhold betyr det at mottakeren må betale tilbake støtten (= for veien).

Saken fortjener å bli prøvd for ESA dersom formannskapets framlagte innstilling blir vedtatt.

Da er det naturlig å reise spørsmålet om det finnes mer enkle og pragmatiske grep for realisering av hotellet? Som også utbygger (og ESA lettere) kan godta, uten at veiregninga belaster kommuneøkonomien med påfølgende kutt i velferdsgoder eller at eiendomsskatten økes?

Klart, hvis man vil. Jeg henter overskrifta hit: la (bil-) brukerne betale veien! Da adresseres kostnadene til de som har nytte av prosjektet.

Prosjektet kan finansieres med bompenger og/eller parkeringsavgift. Det siste er enkelt å beslutte, lett og billig å administrere. Med en avgift på kr 15,- pr. passering, er inntektspotensialet på 7,5 mill. kr på årsbasis.

Dette vil forsvare et låneopptak til dekning av veikostnadene. Brukerne betaler da kr 30,- for å kjøre opp til og parkere på Rønvikfjellet. Det er neppe avskrekkende for noen.

Tillat meg avslutningsvis et konkret forslag i disse tider da man er opptatt av kollektive og smarte trafikkløsninger: Sett opp en «hotellpendel» med en (mindre) elektrisk shuttle-buss fra Bodø Lufthavn, via Hernesveien, Moloveien og Sjøgata opp på Rønvikfjellet.

Dette vil gi en svært effektiv og miljøvennlig transport av både turgåere, gjester og ansatte på eksisterende og nye hotellanlegg i byen.

Men folkens: følg med i bruken av skattepengene våre! Det er snart valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags