Ser ikke kommunen at et hyttefelt på Kvalnes vil medføre store og uopprettelige skader på naturen, som de har pålagt seg å beskytte?

Planer: Slik var den opprinnelige planen for hytte-området på Kvalnes før planene i sin tid ble stoppet. Foto: Bodø Kommune

Planer: Slik var den opprinnelige planen for hytte-området på Kvalnes før planene i sin tid ble stoppet. Foto: Bodø Kommune

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSom utflyttet bygdegutt, oppvokst og oppdratt i disse områdene, med et stort engasjement for naturvern - ber jeg om at denne saken blir hørt i et klimaperspektiv.

På Kvalnes, sør for Bodø, planlegges det å bygge et hyttefelt. Saken har vært oppe i til behandling i kommunen flere ganger, og er for øyeblikket nok en gang lagt fram for bystyret.

Hyttefeltet vil bygges på et beiteområde som er livsnødvendig for landbruket og reindrift i området. Med hytter vil det medføre et stort press på området, i form av mennesker, trafikk, biler og hunder, som vil fortrenge beitedyr og ville dyrearter, ikke bare i det aktuelle området, men i en stor radius rundt. Reindrift og landbruk vil bli svært vanskelig, og må nedskaleres, om hytteplanene går igjennom.

I følge FN´s nye klimarapport er det livsnødvendig for jordkloden å ivareta de områdene som ikke allerede er utbygd. Ifølge det internasjonale Naturpanelet er vi på vei inn i en sjette masseutryddelse på kloden, noe som vil få svært alvorlige konsekvenser for oss. Det er først og fremst arealendringer som truer naturmangfoldet. I Norge står hver femte art på rødlista over arter som kan bli borte. Når artene forsvinner, svekkes økosystemene og økosystemtjenestene – som er selve livsgrunnlaget vår.

Arealendringene skjer gjerne bit for bit i tusenvis av små endringer, som litt etter litt og samlet sett gjør at naturen forvitrer.

Dette er ekstremt viktig å ha med seg i debatten om hyttefeltet på Kvalnes. Opptil flere arter innenfor området som utbygges på Kvalnes er truet:

• Nebbstarr er en utrydningstruet vegetasjonsart som er å finne i det planlagte hyttefeltet.

• Vipa er rødlistet, og å finne hekkende i det omliggende området.

• Det er også funnet ett til to Kongeørnreder på Kvalnes. Kongeørna er fredet, og følsom for støy i hekkeperioden. I Saltdal ble i 2017 en eldre dame tiltalt for miljøkriminalitet av Økokrim for å sage ned et ørnerede i hagen sin.

- Likevel kan kommunen tillate at det skjer hytteutbygging her.

Naturtyper med stor verdi for det lokale økosystemet, som strandsump, strandeng, eksponert kalkberg og naturbeitemark ligger innenfor det planlagte hyttefeltet.

- Kommunen påstår i sin detaljreguleringsplan at disse områdene ikke er viktige.

Deler av området som skal utbygges på Kvalnes er myr. Naturvernforbundet kom i februar i år med en offentlig uttalelse angående utbygging av myrområder:

«Hyttebygging er en av de største truslene mot norsk natur. Det gjelder særlig bygging og endringer i myrområder. Myr er levested for mange viktige arter av planter og dyr. Myr holder på vann, og er enorme karbonlager som binder karbon hvert eneste år. Når det bygges hytter eller veier i myr, blir de drenert. Dermed starter nedbrytingen av myra, og vi får et betydelig utslipp av klimagasser.»

- Likevel innebefatter hytteplanene et stort myrområde.

I tillegg er veien til Kvalnes svært dårlig. Den er flere steder enveiskjørt, uasfaltert og bygd midt i en bratt fjellvegg. Det vil si at den sannsynligvis må utbygges for å tåle belastningen av så mye trafikk - som igjen vil medføre enda større belastning på natur og dyreliv.

- Det er ikke lagt frem noe krav om at dette naturområdet skal være uberørt - kun at dette må vurderes senere.

Bodø kommune har nylig gått offentlig ut og erklært klimakrise. De pålegger seg å arbeide mot klimagassutslipp, og sier selv at størsteparten av disse skadene skjer gjennom veitrafikk og bygg- og anleggsvirksomhet.

- Likevel ser det ut til at saken holder på å vinne frem.

Hvis Bodø kommune skulle gå for hytteplanene, vil det være et stort brudd på allerede inngåtte bestemmelser.

Vi har også tidligere sett hvordan Bodø Kommune behandler naturvern, gjennom å på samme bystyremøte som de erklærer klimakrise, gå for bygging av hotell, i et friluftsområde på Rønvikfjellet i Bodø.

Hvorfor sier våre tillitspersoner i kommunen en ting, og handler på noe helt annet?

Ser ikke kommunen at et hyttefelt vil medføre store og uopprettelige skader på naturen, som de har pålagt seg å beskytte

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags