Kvalnessaken: Ærlig talt, Bodø kommune burde betale for to rettssaker til den rettmessige eier av odelsgården

Kvalnes gård 1955

Kvalnes gård 1955 Foto:

Av

- Akkurat som om lov og rett bare skal gjelde for de med penger, det er nesten til å få frysninger av, skriver grunneier.

DEL

LeserbrevSom forfatter Morten Strøksnes påpekte for 3 - 4 år siden er det en ukultur i kommunen. Morten Strøksnes: "Et sted der viktige avgjørelser tas av venner som har snakket sammen i hemmelighet, og hvor nettverk er alfa og omega".

Fortsatt er det ikke ryddet opp. Journalist Børre Arntzen satte pekefingeren på den samme ukultur og blir angrepet av kommunikasjons-sjefen i kommunen.
Arealplan, oppkjøp av landbrukseiendommer, kontrakt på brøyting, konsesjonstildeling, pantsetting av odelsgård, flere rettsaker og tangoppdrett har vært noen av essensene i historiene.

For å begrense seg til de to-tre første nevnte punkter, vil jeg belyse hva kommunen foretok seg ovenfor fylkesmannen.


Fylkesmannen skriver: «Når det gjelder opplysningene om en pågående odelssak, så har ikke vi vært informert om dette på noe tidspunkt i prosessen. Vi skulle gjerne hatt kunnskap om det tidligere, men takker for at dere har gjort oss oppmerksom på dette nå.
Kort om sakshistorikken følger her: Fylkesmannen i Nordland fremmet i forbindelse med høring av arealdelen innsigelse til nevnte område på Kvalnes av hensyn til jordvernet. Vi signaliserte tydelig til kommunen at vi anser det som svært uheldig at dyrka og dyrkbar jord blir nedbygd og har vist til både nasjonale og regionale jordvernmål.

I tillegg påpekte vi at det ikke var foretatt noen alternativ vurdering av plassering for slik virksomhet. Vi anmodet derfor kommunen om å ta ut næringsarealet av planen.

I etterkant av vår innsigelse ble det gjennomført flere møter med kommunen for å løse denne saken. Uten å gå i detaljer, så har kommunen og vi stått langt fra hverandre når det gjelder en løsning. Det så lenge ut til at saken ville bli sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vurdering og vedtak, men partene kom til slutt til enighet i et meklingsmøte. Konklusjonen ble derfor følgende:

Fylkesmannen vil vurdere å frafalle innsigelsen dersom følgende vilkår oppfylles:

b)At kommunen gjennom utfyllende bestemmelse til BN Kvalnes sikrer et avgrenset realbruksformål (tare/macroalgeprosessering) som blir juridisk bindende for reguleringen.
c) At størrelsen på arealet som tillates omdisponert, blir endelig avklart i detaljreguleringen
d) At det inntas rekkefølgebestemmelse som sikrer at ikke dyrket mark bygges ned først.
e) At arealer som ikke reguleres til utbyggingsformål tilbakeføres LNFR-formål.
Disse vilkårene må sikres gjennom bestemmelser til kommuneplanen i medhold av pbl. § 11-7 siste ledd.»
Bodø kommune sitter altså og forhandler med fylkesmannen over flere møter og legger på en måte Kvalnes i forhandlingspotten, uten å gi opplysninger om at det var en odelssak på gang. Morten Strøksnes: "Et sted der viktige avgjørelser tas av venner som har snakket sammen i hemmelighet, og hvor nettverk er alfa og omega"

Leserne kan trekke sin egen konklusjon.

Dette til tross, overser kommunestyret punkt e) fra fylkesmannen. "At arealer som ikke reguleres til utbyggingsformål tilbakeføres LNFR-formål".

De godkjenner oppføring av en hytteby på tinglyste beiterettigheter. Ærlig talt, Bodø kommune burde betale for to rettsaker til den rettmessige eier av odelsgården, og ikke bare gi 300.000 for å legge en avslått kontrakt på brøyting død. I tillegg prosesserer oppkjøper på misbruk av odelsretten fordi odelsinnehaver har dårlig økonomi og ikke kan innløse eiendommen. Kjøpt for 550.000 og siden forlangt 2.000.000 for den. Akkurat som om lov og rett bare skal gjelde for de med penger, det er nesten til å få frysninger av.
Det er i utgangspunktet landbrukssjefen som ikke gjorde jobben sin. Han tildelte konsesjon til oppkjøper omgående, uten å undersøke eiendomsforhold eller ta hensyn til både reinbeite, nasjonale landbruksmål eller tidligere konsesjoner og etterlevelsen av disse.

Det hører også med til historien at jeg søkte om omregulering til fritidsformål for ca. 4 hytter. Dette ble avslått og begrunnelsen for avslaget var nettopp hensyn til reinbeite.

Da er det litt merkelig at en oppkjøper får prompte godkjenning på 50 hytter i et tinglyst beiteområde.
Da kan en spørre seg, hvilket ståsted har Bodø i kommune i valgåret 2019?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags