Private barnehager sparer årlig samfunnet for to milliarder kroner. Lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i private barnehager er på nivå med ordningene for ansatte i kommunale barnehager.

I et innlegg i Avisa Nordland 6. juli kommer Christian Torset, leder i Nordland SV, med noen påstander om private barnehager som ikke kan stå ukommentert. Blant annet angriper Torset lønns- og pensjonsvilkårene samt kompetansen og erfaringen til de ansatte i det han omtaler som kommersielle barnehager.

Lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte er regulert av tariffavtaler i hele 95 prosent av de private barnehagene. Blant annet er 27.000 ansatte omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale med fagforeningene.

Gjennomgående er andelen pedagoger høyere i private barnehager enn i kommunale. Det er altså ikke noe som tyder på at kompetansen er dårligere blant de ansatte i de mange private barnehagene som er organisert som selskaper, slik SV-lederen hevder. At ansienniteten er litt lavere i private barnehager er ikke rart ettersom kommunale barnehager i snitt er litt eldre enn private barnehager.

I PBL (Private Barnehagers Landsforbund) organiserer vi alle typer private barnehager. Vi er stolte av å kunne representerer mangfoldet av private barnehager, også alle typer barnehager blant de Torset omtaler som ideelle og kommersielle.

Undersøkelser viser at det offentlige årlig sparer om lag to milliarder kroner på at private driver barnehager, sammenlignet med om kommunene selv skulle drevet dem. Én av årsakene er at private barnehager har et stabilt lavere sykefravær enn kommunale barnehager.

Det gir derfor ikke mening å snakke om sløseri og effektiv bruk av skattebetalernes penger, uten også å se på hvordan midlene bevilget til kommunale barnehager utnyttes. En av utfordringene i det arbeidet er at det er betydelig enklere å få innsyn og følge med på hvordan pengene brukes i private barnehager, enn i kommunale barnehager.

Barnehagesektoren er en suksesshistorie. Tilnærmet full dekning, lav pris og et stort mangfold av gode tilbud. Både private og kommunale barnehager bidrar med veldig mye positivt til sektoren. Dette burde SV, som i sin tid tok initiativ til den store barnehagesatsingen, være stolt av og ønske å utvikle videre.

Alt er på ingen måte perfekt i barnehagesektoren. Det er dokumentert at det er for store kvalitetsforskjeller i sektoren. På grunn av store forskjeller i rammebetingelser fra kommune til kommune, har barnehagene vidt forskjellige forutsetninger for å levere et trygt og godt tilbud til barn og foreldre.

Derfor er PBL også positiv til den varslede gjennomgangen av regelverket i barnehagesektoren, så lenge denne er faktabasert og omfatter hele barnehagesektoren.