Forrige uke var, sagt på nordnorsk, ”ei skitvekka”. Jeg våkna opp til nyheten, Donald Trump er blitt USAs nye president. Er det mulig??? På lokalt plan fikk jeg vite at Laskestad skole enda en gang er foreslått nedlagt, i alle fall deler av den. Helt ubegripelig! Jeg kjenner tungsinnet sige på og jeg føler meg mismodig og deprimert, og dette er ikke en skrivemåte, min verden har fått en mørkere valør. Men jeg har også lært at hvis man tenker positivt og vinkler problemene fra en annen kant, finnes det løsninger, og innenfor min svære blir det på det lokale plan, presidentvalget får jeg ikke gjort noe med.

Laskestad skolekrets er velsignet med mange barn, du leste rett, VELSIGNET! På Laskestad skole går det nå 59 elever, Steigens desidert største barneskolekrets. I barnehagen går det ca. 30 barn. I Laskstad skolekrets er det født ca. 12-15 barn i 2015 og 16, er ikke helt sikker på antallet fordi jeg ikke vet akkurat når barna er født.

Ytterpunktene til Laskestad skolekrets ligger lengst unna kommunesentret av alle skolene i kommunen, 4 mil, som snart blir til 5mil når skolebussen kjører ned til små bosetninger langs veien for å hente barn. De som har lengst vei får en busstur på vel 1 time hver vei, 2 timer pr. dag. Hvis vi ser litt nærmere på tallene vil det si drøye 10 timer og 50 mil i buss pr. uke. Ganger vi med skoleuker i året, blir det 380 timer (over fjorten døgn) og 1900 mil (over fjorten Osloturer avstand Steigen-Oslo) med skolebuss i året. Denne tida kan barna i stedet bruke til å hvile seg, være sosial sammen med familie og venner, leke, lære og å gjøre lekser.

Kommunene er dessuten forpliktet til å legge vekt på barnets beste i saker om skolestruktur. Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som gjelder barn, og er gjennom menneskerettsloven fra 2003 en del av norsk rett. Artikkel 3 nr. 1 lyder:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016. Som vi alle vet handler den om å ta global oppvarming på alvor, og ved å ratifisere avalen forplikter landene seg i å jobbe for å kutte i utslipp som skader miljøet. Det betyr at kommunepolitikerne også er ansvarlig for å bidra til det store og viktige løftet verden må ta. At Laskestad skolekrets skal legges ned og elevene skal fraktes daglig 10 mil til skolen, at arbeidstaker på Laskestad skole også må kjøre like langt på jobb er ikke et tiltak i tråd med Parisavtalen.

De siste årene har det etablert seg 70-80 unge i alderen 20-40 år i nord-kommunen. De fleste av disse er ungdom som har vært borte en periode, mange har tatt utdanning og er nå kommet hjem. Dette vil si at vi har 70-80 unge som ønsker å satse på å bo i kommunen vår og som har valgt å etablert seg i nord-kommunen. Dette er ungdom i sin mest produktive alder og Steigens framtid. Jeg mener at ikke siden 70-80-tallet har veksten vært større her i nord-kommunen.

For å beholde de unge i kommunen er det viktig med attraktive og bærekraftige bygder i kommunen. For unge er skole- og barnehagetilbudet i bygda viktig, og vil i mange tilfeller avgjøre om de vil fortsette å satse på Steigen. Mange av de unge er pendlere, og for dem er valget av bosted ikke knyttet til jobb. Men for Steigen er det uhyre viktig å beholde alle de unge her, de unge skattebetalerne og foreldre til en ny generasjon steigværinger. Dess flere unge som bosetter seg her dess mer attraktivt er det for nye og komme etter.

Vi vet også at Storskjæret skal bygges ut, og jeg går sterkt ut fra at det vil generere flere arbeidsplasser og forhåpentligvis tilflytting til kommunen.

Dette er vel litt av ei solskinnshistorie, kjenner tungsinnet begynner å lette!

Uansett, dette som er ramsa opp her borger ikke for at det er særlig smart og legge ned skolen, eller gjøre skolen om til oppvekstsenter. Men kommuneøkonomien er som kjent svært dårlig, og vi må bruke hodet for å finne ei løsning som er fornuftig for den situasjon vi befinner oss i. Slik jeg har forstått det er det barnehagen her på øya som har for liten kapasitet til alle barna, det er ikke plass til alle de velsigna barna! I tillegg er barnehagen dårlig vedlikeholdt. Skolen, som er nyrenovert, har god plass, og etter mange år med svært dårlige arbeidsforhold har både elever og lærere endelig fått gode arbeidsforhold. Jeg foreslår at skoleeier, arbeidstakere i barnehage og skole setter seg ned å diskuterer om noe av romkapasiteten ved skolen kan omdisponeres i en periode. Kanskje kan det selv med dagens elevtall frigjøres arealer i skolen slik at en avdeling fra barnehagen flytter til skolen mens to avdelinger fortsetter i barnehagelokalene. Hvis det for eksempel står mellom at barnehagen disponerer skolekjøkkenet og 7.klasse får mat- og helseundervisning på ”svømmedagene” i Leinesfjord, høres sistnevnte ut som et billig og godt gjennomførbart alternativ.

Hvis det kommer til vedtak om å røre skolekretsen i bygda vår, oppfordrer jeg alle til å brette opp armene og sloss for skolen. Med alle mener jeg vi som bor her, alle foreninger og lag som FAU, Grendelaget, Bygdekvinnelaget, Helselaget, Ungdomslaget UL Vestfjord, Lev i Steigen og andre interesseorganisasjoner. I Tysfjord kommune sloss foreldrene når 5 ungdomsskoleelever måtte skifte skole, her har vi over 100 barn å sloss for. Det gjelder framtida for bygda vår, men også for Steigen kommune.