Systemsvikt og store hull

Alle barn har rett på omsorg og trygge voksne, skriver Ann-Rigmor Lauritsen.

Alle barn har rett på omsorg og trygge voksne, skriver Ann-Rigmor Lauritsen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kartleggingen av humanitære behov i Norge viser at mange barn og unge lever med store lidelser og ikke får den hjelpen de trenger. Myndighetene må drastisk styrke innsatsen for barn og unge.

DEL

LeserbrevEn fersk Røde Kors-rapport som ble presentert 15. august avdekker et dramatisk bilde. Flere av de største humanitære behovene i Norge er knyttet til barn og unge, enten fordi de er direkte berørt eller fordi hjelpebehov i voksenlivet kan knyttes til en utfordrende oppvekst. Vold, overgrep, mobbing, rus, fattigdom eller følgene av å stå utenfor skole og jobb er noen av forklaringene. De åtte gruppene som er identifisert som de med størst humanitære behov i Norge er: 

  • Personer med alvorlige rusproblemer
  • Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt 
  • Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag 
  • Eldre med og uten demens, i sykehjem 
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser 
  • Langtids sosialhjelpsmottakere 
  • Fattige barnefamilier 
  • Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning 

Rapporten viser at mange barn og unge i Norge som lever med store lidelser ikke får den hjelpen de trenger. Ett av ti barn vokser opp i lavinntektsfamilier, 6 prosent av barn har vært utsatt for grov vold fra foreldre i oppveksten, 63 000 skoleelever opplever mobbing og over 10 000 barn mottar omsorgstiltak fra barnevernet. Når barn lider og utsettes for traumer øker det sannsynligheten for større mengde lidelse og behov for hjelp resten av livet.  

Ser vi på lokale tall viser statistikk for barn og unges oppvekstsvilkår at så mange som 21 % av elever i ungdomsskole og videregående skole Nordland er mye plaget av ensomhet, 3789 barn er en del av barnefattigdomsstatistikken, 12 % av ungdom i Nordland er mye plaget av depressive symptomer, og en tredjedel av ungdom i fylket faller fra i videregående opplæring.

Røde Kors krever at norske myndigheter drastisk trapper opp innsatsen for barn og unge. Vår rapport avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Mange lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging. Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep: 

Røde Kors krever at norske myndigheter drastisk trapper opp innsatsen for barn og unge. Vår rapport avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Mange lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging. Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep:

1. Kommunene må jevnlig kartlegge og vurdere barn og unges oppvekstmiljø og sårbarhet. Målet må være å sikre en systematisk oppfølgning av barn og unge slik at tilbudene som gis er lik, uansett hvor i landet en vokser opp. Kommuner med særlige utfordringer må få ekstra ressurser og oppfølgning for å gi bedre tjenester.

2. Det er behov for flere tiltak for å hindre at ungdom faller fra i utdanning og arbeidsliv. Fleksibilitet, tilrettelegging og det å bli hørt og sett er viktig for god oppfølging av ungdom. Regjeringen bør lovfeste forebyggende tiltak til barn og unge. I dag blir fritidstiltak og sosiale møteplasser for ungdom ofte nedprioritert, fordi de er ikke lovpålagt. Tilgang til flere læreplasser i videregående opplæring er et målrettet og konkret tiltak som kan bidra til at flere ungdommer fullfører utdanning.

3. Vi må ha et bedre lokalt samarbeid om oppvekst hvor alle lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge bør møtes jevnlig for å dele erfaringer og utfordringer. Inviter Røde Kors og andre organisasjoner med på laget – frivilligheten kan være en viktig bidragsyter til å skape trygge rammer og arenaer for barn og ungdom.  

Alle barn har rett på omsorg, trygge voksne og et liv fritt fra vold, diskriminering og utrygghet. Vi kan aldri akseptere at barn utsettes for slik lidelse. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags