Det kommunale foretaket Spektrum KF har lagt frem en rapport med evaluering av Bodø kommunes tiltak med gratis årskort i Badeland for barnefamilier der hovedinntekten er sosialhjelp. Ordninga ble igangsatt 1.7.16, etter forutgående vedtak i bystyret.

Jeg kommer til å fokusere på økonomi i dette innlegget, men må først bemerke at rapporten i stor grad preges av rapportskrivers oppfatninger og påstander. Barnefaglig og sosialfaglig perspektiv og kompetanse ser derimot ikke ut til å ha vært viktig for evalueringa. Kort sagt er rapporten, etter min mening, lite egnet som grunnlag for evaluering.

Størsteparten av de 1,3 millionene rapporten mener tiltaket kostet foretaket i 2016 tilskrives inntektstap fordi betalende kunder ikke kom på grunn av at fattige barnefamilier fikk komme. Hele 640 968 kroner påstår rapporten at foretaket tapte på dette, og det er basert utelukkende på at Nordlandsbadet fikk 4713 færre betalende besøk enn budsjettert høsten 2016. Denne påstanden er udokumentert og står motstrid til forklaringer foretaket har gitt i løpet av 2016, der styret i foretaket har begrunnet fallet med blant annet bompengeavgiften, prisøkning og endringen til å ikke lengre ha gratis kundeparkering utenfor Nordlandsbadet.

I tillegg opererer rapporten også med en kunstig «basisutgift» for tiltaket. Denne basisutgiften er beregnet ut i fra Nordlandsbadets totale utgifter for et år, delt på antall betalende badegjester, ganget med antall besøk gjennom tiltaket, og utgjør da 316 017 kr. Denne beregningsmåten er problematisk på flere måter. Om man for eksempel deler utgiftene på antall totale besøk og ikke bare betalende, vil «basiskostnaden» være redusert med omtrent en tredjedel. Men hovedproblemet er likevel at disse utgiftene er de budsjetterte utgiftene som foretaket hadde uansett, utgifter som verken går opp eller ned på ganske mange tusen besøk fra eller til.

Til slutt nevner rapporten et beløp på 388 000 kroner som hevdes å skrive seg fra bemanningsøkning, nyansettelser, diverse tiltak som oversettelse av hygieneplakater osv. Det nevnes ikke hvor stor del av dette som er midlertidig og hvor mye som virker å være permanent, men dette er, om det stemmer, den eneste reelle merutgiften til foretaket på grunn av tiltaket.

Gratis årskort for disse barnefamiliene har gitt 500 bodøværinger, derav 302 barn (og de resterende da altså barnas foreldre/eldre søsken) enormt mye glede og nytte i de fem månedene det har vært i effekt, og jeg håper at tiltaket videreføres på omtrent samme måte fremover. Det er barnefaglig og sosialfaglig solid forankret, det treffer målgruppen veldig presist og det er veldig billig for det offentlige.

Gratis årskort til fattige barnefamilier på det helkommunale Nordlandsbadet har etter alt å dømme kostet kommunen, gjennom Spektrum KF, omtrent 388 000 kroner i 2016. Gleden og nytten i tiltaket er uvurderlig. Det gjør det til en ubetinget suksess.