«Kloke valg» er navnet på en ny kampanje blant norske leger, som har som må å fremme betydningen av at du og jeg ikke får for mye behandling. I forbindelse med lansering av den norske kampanjen, har Legeforeningen gjennomført en undersøkelse blant 1528 leger over hele landet. Flesteparten av de spurte mener at de selv er med på å bidra til en praksis der man overdiagnostiserer og – behandler. Og uttrykker et ønske om å komme praksisen til livs.

Det er jo vel og bra. Og et viktig første skritt mot å komme overbehandling til livs. Men når man ser på hva legene oppgir som årsaker til denne praksisen, må det nok jobbes fra flere hold for å nå målet. Det er nemlig press fra pasienter og pårørende som oppgis som en av de store årsakene til overbehandlingen som utføres.

I disse forkjølelsestider er det lett å forstå at man ønsker å bli frisk raskest mulig. Dagens samfunn gir ikke mye rom for å være syk. Tvert imot; i mange yrker vil bare stabelen med oppgaver vokse i takt med antall sykedager. Det er også forståelig at man heller ønsker å få reparert kneskaden på operasjonsbordet, selv om mange pasienter ikke har noen nytte av denne typen kirurgi, enn å bruke noen måneder på å trene seg symptomfri. Og hvem har vel ikke sympati med en mor eller en far med et febersykt barn?

I alle år har løsningen vår på å komme «ondtene» våre til livs, vært å gå til legen og be om (eller kreve?) behandling. Så enkel har den løsningen blitt, at vi står i en situasjon der overforbruk av antibiotika har blitt en av verdens mest alvorlige helseutfordringer. Antibiotikaresistens betyr at enkelte av bakteriene som lever i vårt «fellesbasseng», over tid har blitt eksponert for så mye antibiotika at de har blitt motstandsdyktige mot legemiddelet.

For å komme overbehandling til livs kreves det ikke bare ryggrad nok blant legene til å si nei til en desperat mor med et gråtende febersykt barn på armen. Det kreves god informasjon rettet mot nettopp den desperate moren, som kan forklare henne at barnet ikke vil ha nytte av å bli medisinert – kanskje tvert imot.

Faktum er at veldig mange av de sykdommene vi oppsøker fastlegen for, kan kroppen kurere aller best selv. Men det vil kreve tid og innsats fra flere hold for å få endret en kultur hvor målet er å bli fortest mulig frisk, koste hva det koste vil, til en kultur der vi gir kroppen tid og ro nok til å reparere seg selv.

Det vil ikke minst kreve at fastlegene setter av tid, i tillegg til å undersøke og ta prøver, til å forklare pasienten hvorfor den forventningen hun eller han har til legebesøket, ikke nødvendigvis blir innfridd. Og hva med oss som går og hangler med tett nese og sår hals på n-te dagen? Jo, vi må faktisk tåle å ha det litt vondt!