Gå til sidens hovedinnhold

BØR AMNESTY INTERNATIONAL KIKKE NÆRMERE PÅ NORSK SAMEPOLITIKK?

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Amnesty International hilser den 16. september i Klassekampen de folkevalgte i en helsides annonse om Verdenserklæringen om menneskerettigheter: "Ha den i mente når dere skal bestemme hva som skal være norsk politikk de neste fire år". Artikkel 7 i Verdenserklæringen lyder: " Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering".

Her kommer mer de folkevalgte må ha i mente, ikke bare når det forhandles om ny regjering, men også når samepolitikken eller rettere sagt avstamningspolitikken er tema:

1: FN’s konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, hvor det står: ”I denne konvensjon betyr uttrykket ”rasediskriminering” enhver forskjellsbehandling, .... begunstigelse på grunn av ... avstamning ... eller etnisk opprinnelse ...” .

2: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv .. . Paragraf 1 lyder: "Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn"

3: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som i artikkel 14 omtaler ”Forbud mot diskriminering” - i tråd med rasediskrimineringskonvensjonen - i ”tilknytning til en nasjonal minoritet ..”.

4: Artikkel 26 i FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter: ”Alle er like for loven .... I dette øyemed skal lovgivningen forby en hver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdige og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, .. politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig”

5: I EU-direktiv 2000/43/EC heter det: ”Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for bekæmpelse av forskjellsbehandling på grund av race eller etnisk oprindelse med henblikk på at iverksætte prinsippet om likebehandling i medlemsstaterne”. (Norge er bundet til EU gjennom EØS).

Her er det nok å øse av for de folkevalgte til å få satt en stopper for den systematiske diskriminering på etnisk grunnlag som skjer i Norge i dag gjennom brudd på samtlige av de nevnte internasjonale konvensjoner og også nasjonal lov. Det diskrimineres nemlig over en lav sko. Fastboende samer diskrimineres i forhold til reindriftssamer. Majoritetsbefolkningen og ikke-samiske minoriteter diskrimineres i forhold til samer. Og skulle så galt skje at Stortinget gir sin tilslutning til forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å lovfeste konsultasjonsplikt for kommuner og fylker, vil kommunestyrer og fylkesting bli diskriminert i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner.

Myndighetene begrunner diskrimineringen med å henvise til folkeretten og "urfolksforpliktelser". De har hittil ikke kommet opp med reelle begrunnelser for forskjellsbehandlingen når de gir personer av samisk avstamning, permanente, særslilte, økonomiske og politiske privilegier og særrettigheter. Det er et mysterium at myndighetene slipper unna ved kun å henvise til juridiske handleplikter. God grunn å kikke nærmere på dette for Amnesty International som "krever frihet, rettferdighet og likeverd for alle".

Kommentarer til denne saken