Nordland har noen av verdens flotteste vassdrag, både for laksefiskere og andre som søker gode opplevelser. For Arbeiderpartiet et det viktig at naturen er tilgjengelig for alle, og at elvene samtidig gir grunnlag for å utvikle næring og arbeidsplasser i fylket vårt.

Det legges ned en stor og viktig dugnadsinnsats rundt om i Nordland for villaksen. Staten har et sentralt internasjonalt ansvar for å bevare vill atlantisk laks. For å sikre villaksen vår har det vært gjennomført en rekke behandlinger mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Det er et omfattende arbeid som ikke stopper med behandlingen. De lokale laksestammene skal gjenoppbygges, og etablering av laksetrapper er viktig å få på plass for å kunne si at laksevassdragene våre er reetablert.

Det er nødvendig å prioritere midler til renovering og bygging av nye laksetrapper. Å sikre at villaksen kommer seg oppover vassdragene slik at de når de beste gyteområdene gir en umiddelbar positiv effekt for bestanden. På samme måte som ved behandling mot gyro så er det staten som tar størstedelen av regningene med laksetrappene.

Da er det viktig at vanlige folk i Nordland sikres tilgang på å bruke disse viktige rekreasjonsområdene. Kunnskapen og interessen for laksefisket må videreføres mellom generasjonene. Det er veldig bra at mange forvaltnings- og grunneierlag tilbyr gratis fiske for barn. I tillegg er det viktig at fiskekortene har en pris som gjør det mulig for allmennheten å fiske laks i elvene.

Rømt oppdrettslaks og lakselus er en trussel for villaksen. Arbeiderpartiet tar bærekraftsutfordringene i havbruksnæringen på alvor. Vi vil sikre en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig vekst i verdiskapingen, vi vil blant annet videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer. Vi vil ha en mer offensiv satsing på viktig FoU, og vi mener staten skal tar en mer aktiv rolle i dette arbeidet enn i dag.

Et annet viktig grep for å sikre laksestammen er å sikre minstevannføring i elver tilknyttet kraftutbygging. Ved for lav vannføring fryser elvene om vinteren, og yngel og befruktede egg dør.

Gode lakseelver i fylket vårt skaper spennende muligheter for attraktive lokalsamfunn. I reiselivet har vi viktige arbeidsplasser som skaper gode tilbud både for folk som bor og besøker områdene langs vassdragene. Både direkte som følge av fiske, men også andre opplevelser og servicetilbud langs elvene og fossefallene våre.

I løpet av de siste ukene har vi fått delta på arrangementer både gjennom Nordland Jeger- og Fiskeforening og Vefsnlaks. Vi har fått viktig kunnskap om hva som skal til for å sikre gode lakseelver i fylket vårt, og hvor viktig det er med rekruttering av framtidens laksefiskere. Mye av dette faller naturlig sammen med Arbeiderpartiets politikk, friluftsliv skal være en mulighet for alle – uavhengig av bakgrunn og lommebok.

Vi har de siste åtte årene hatt en regjering som ikke har prioritert dette arbeidet høyt nok. Et godt eksempel er Vefsnavassdraget der regjeringen sammen med Frp ikke har fulgt opp med midler i årets statsbudsjett. Det forsinker arbeidet med å reetablere Vefsna.

Vi trenger en ny regjering som setter vassdragene våre høyt og jobber for allmennhetens tilgang på naturressursene.

Av Mona Nilsen, 2.-kandidat Nordland Arbeiderparti, Rune Krutå, 7.-kandidat Nordland Arbeiderparti, Andrine S. Oppegaard, 10.-kandidat Nordland Arbeiderparti og Silje Nordgård, 12.-kandidat Nordland Arbeiderparti