Gå til sidens hovedinnhold

De mellomstore byene må inn i NTP

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtiden byr på uante muligheter for distriktene. Det grønne skiftet starter der de fornybare naturressursene finnes – i havet, i skogen og i jorda – og gjør gårsdagens «utkanter» til sentrum for utviklinga av morgendagens produkter og arbeidsplasser.

Samtidig jobber vår tids megatrender for urbanisering, fraflytting og flyttestrømmer fra nord til sør. Hvordan kan vi snu trenden og sikre kompetansen og menneskene som trengs i hele landet?

Denne utfordringa må møtes med et bredt spekter av virkemidler, men god stedsutvikling bør stå høyt oppe på listen. Regjeringens demografiutvalg foreslår økt satsing på «distriktsbyer» eller regionbyer: Urbane regionsentre med god lokal infrastruktur og aktiv satsing på utdannings-, helse-, kultur- og jobbtilbud. Gjennom attraktive regionbyer kan vi bedre forutsetningene for å vinne de unges gunst i konkurranse med storbyene sørpå. Vi vet at de som utdanner seg her, oftere vil bli boende.

Bodø er allerede en «naturban» by som tilbyr det beste fra storbyen midt i verdens vakreste natur. Fra bystyrets side er vi tydelige på at innsatsen for en kompakt og grønn byutvikling skal styrkes. Det legger i sin tur føringer for hvordan vi disponerer arealene og hva slags transportløsninger vi legger til rette for.

Samtidig har kommunens handlingsrom klare begrensninger, særlig på transportområdet. Det er svært krevende å gjennomføre sykkelplaner, utarbeide gåstrategier og gjøre kollektivtilbudet konkurransedyktig med bil uten at staten bidrar med midler, som i de største byene.

I 2018 gikk Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) sammen og etablerte Nettverket for bærekraftige regionbyer. Vi har jobbet målrettet for muligheten til å inngå forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåene, og med utgangspunkt i målet om nullvekst i personbiltrafikk, etter modell av storbyenes byvekstavtaler.

Målet er å komme i posisjon til å motta statlig støtte til investeringer i infrastruktur som legger til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. En slik avtale vil være et verdifullt bidrag til å fremme folkehelse, trivsel og god framkommelighet for både innbyggere og næringsliv. For Bodøs del vil en avtale også hjelpe til med å «låse opp» de store mulighetene som ligger i Ny By-prosjektet.

En avtale vil også bidra til å kutte utslipp: Fjorårets Klimakur-rapport viste at klimatiltak innen transportsektoren er blant dem som har aller størst kost/nytte-effekt. Også regjeringens klimamelding peker på byvekstavtalene som et viktig verktøy for en klimavennlig utvikling i byene.

Om få uker legger Solberg-regjeringen fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2022–2033. Ved å investere i grønn transport i Bodø kan regjeringen med sin NTP gi et viktig bidrag til bærekraftig vekst i Salten og Nordland.

Kommentarer til denne saken