Alt så lyst ut da Regjeringen i mars la fram NTP 2022–2033. Nordland framsto som vinneren blant fylkene: Nye storflyplasser i Bodø og Rana, nye tunneler på E6 i Sørfold og ny E10 for bedre og kortere vei fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten og Evenes.

Men det var ett minus: Frp ønsket å øke totalrammen med 400 milliarder – fra 1 200 milliarder i hele perioden. Hva ville det bety?

Det fikk vi vite under Stortingsdebatten midt i juni: I alt 372 forslag til nye prosjekter ble lansert av Frp og andre opposisjonspartier, minus Ap. Men Regjeringens planforslag fikk ikke flertall. Dermed sendes NTP på en høyst usikker ørkenvandring til den nye Regjeringen.

Frp har sagt at Aps og Hs førstekandidater i Nordland opptrer naivt ved å garantere for at så vel nye flyplasser i Bodø og Rana samt nye E6-tunneler i Sørfold fortsatt står på sikker plass.

Det ligger derfor an til bikkjeslagsmål både i den nye regjeringen og i Stortinget når både de 372 endringsforslagene og den opprinnelige NTP skal diskuteres. Mange av de 372 blir sikkert forkastet. Det er også sannsynlig at flere av H, V og KrF-regjeringens forslag faller ut eller blir satt på vent. Dermed kan flere av Nordlands store prosjekter bli skutt ut i framtiden.

– Så hva kan Nordlands politikere gjøre med det?

Det blir viktig – men vanskelig – å få hele landet til å stå sammen om våre prosjekter. – Kanskje vil partiene snekre landsomfattende avtaler over hodet på Nordlands prioriteringer. Men kanskje det blir behov for å se med nye øyne på våre prosjekter mht. størrelse og dimensjonering?

Ny flyplass i Bodø:

Prosjektet er kvalitetssikret, men er vurdert å ha en samfunnsøkonomisk nytte på minus 2,8 milliarder. I tillegg framstår det som noe overdimensjonert ut fra forventet lavere reiseaktivitet etter pandemien. Det er også stor usikkerhet mht. gods og ev. havnetilknytning. Lavere befolkningsøkning framover og tvil knyttet til Bodø kommunes evne til å bidra som forutsatt er også usikre temaer.

Ny flyplass i Rana:

I nesten 20 år har Rana engasjert konsulent til å planlegge storflyplass. Den vil ligge ca. 1,5 times kjøring fra Vefsn og Alstahaug. Oppgraderte veier har redusert kjøretiden derfra til Mo. Også E6 mot Bodø og Trondheim er oppgradert. Men det er stor usikkerhet om trafikkgrunnlaget er stort nok for stamrutefly i regulær trafikk.

Ny E6 i Sørfold:

Nye tunneler vil øke trafikksikkerheten og forkorte reisetiden mellom Fauske og Hamarøy. De blir også svært viktige for tungtrafikken gjennom Nordland. Det er bred enighet blant de største partiene om prosjektet.

Ny E10 i nordfylket:

E10 er svært viktig for trafikken fra Lofoten/Vesterålen og østover. Av spesiell betydning er det at den vil korte ned reisetiden til storflyplassen på Evenes.

I sum har altså Nordland prioritert fire store prosjekter. Nå er disse satt i spill. Foreløpig er det usikkert om – og i hvilken grad – noen av de 372 nye forslagene blir lagt inn i framtidige samferdselsplaner. Men det vil ikke være overraskende om flere av våre prosjekter blir satt på vent til fordel for flere prosjekter i andre fylker.

For i størst mulig grad å unngå utsettelser hos oss, bør politikerne våre se på store prosjekter på ny.

Nå er Nordlandspolitikerne stilt overfor det vanskelige valget: Skal de satse på det ideelle som det kan ta lang tid å realisere eller en noe redusert, men kortsiktig midlertidig løsning?

Sagt med andre ord: Valget står mellom flyplasser lik «Den himmelske freds plass» eller en mer nøktern utgave realisert innen relativt kort tid?