CO2 og klodens temperatur

De siste 570 millioner år har lufttemperaturen på jordkloden variert mellom ca 14 og 23 grader Celsius. I denne tidsperioden har det hele tiden vært organisk liv på Jorden. I dag er den gjennomsnittlige lufttemperaturen på 14 - 15 grader C. En stor del av de 570 millioner år kan det se ut som at gjennomsnittstemperaturen har vært minst 20 grader C eller høyere. Man kan slik sett nesten snakke om at normaltemperaturen for kloden i lengre perioder har vært omkring 20 grader C.

Det påstås nå (kun en hypotese) av FNs klimapanel (IPCC) at gjennomsnittlig lufttemperatur på kloden stiger fordi vi mennesker slipper ut stadig mer CO2 i atmosfæren.

Problemet med CO2 kan deles i to deler:

1. Påvirker menneskenes utslipp av CO2 mengden av CO2 i atmosfæren betydelig?

2. Påvirker endringer av mengden CO2 i atmosfæren gjennomsnittlig lufttemperatur noe særlig?

Svar på 1.: De menneskelige utslipp av CO2 i atmosfæren ble markert redusert i perioden 1979 - 1983 og i året 2020. Den jevne stigningen av CO2 i atmosfæren ble ikke synlig påvirket av dette. Mye tyder på at avgassing av CO2 fra et varmere hav (havet utgjør ca 71 % av Jordens overflate) kan være grunnen til den pågående jevne økningen av CO2-mengden i atmosfæren og at menneskers utslipp har en forholdsvis beskjeden betydning.

Svar på 2.: I tidsperioden 1958 - 1977 var det en klar nedgang i temperaturen. I 1998 - 2015 var det nesten ingen stigning i klodens gjennomsnittlige lufttemperatur. I perioden 2016 til idag skal det faktisk ha vært en svak nedkjøling. Mengden CO2 i atmosfæren økte imidlertid jevnt med en gradvis sterkere stigning i hele perioden 1958 - 2022.

Mye tyder på at mengden CO2 i atmosfæren nesten ikke påvirker lufttemperaturen merkbart. flere forskere har også funnet at først stiger temperaturen i havet, deretter i luften og noe senere øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Det kan m.a.o. se ut som det er økt temperatur som får CO2-konsetrasjonen til å øke og ikke omvendt.

Hvis det blir temperaturøkning og klimaendringer uten at vi egentlig forstår hva som forårsaker dette, bør vi ikke da først og fremst gjøre det vi kan for å tilpasse oss disse endringene der de gjør seg gjeldende. Det vil vel være mye bedre å bruke store ressurser på slik tilpasning fremfor å bruke nærmest ufattelige verdier på å fjerne en høyst usikker årsak, dvs menneskeskapt økning av CO2 i atmosfæren. Slik det ser ut nå, kan det virke som det såkalte "grønne skiftet" vil virke ganske ødeleggende for økonomien i den vestlige verden og katastofalt på store deler av miljøet, naturen og naturmangfoldet. Betegnelsen "Det grønne skiftet" er derfor helt misvisende. Tro forøvrig ikke at det er den forferdelige krigen i Ukraina som primært forårsaker energikrisen. Det er det "grønne skiftet" som gjør at Europa nesten ikke kan blokkere gass og olje fra Russland uten å gjøre ende på seg selv.