CO2 en naturlig gass, og klodens atmosfære har alltid inneholdt denne. I førindustriell tid var CO2 -mengden ca. 275 deler CO2 pr. milliondel luft. I moderne tid har den passert 400 deler pr. million, og mengden kontinuerer. Havet absorberer det meste av CO2-utslippene, og forsurer. Oseanene blir varmere, og da reduseres evnen til å oppta CO2. Dermed øker nivåene av gassen i atmosfæren. At CO2 har en oppvarmende effekt, ble beskrevet så tidlig som i 1896, og er verifisert under konsensus i all sentid. For meget CO2 har en negativ effekt på klimaet, og dette er et bevist faktum. Ifølge forskningen i flerre tiår har man sett den skadelige effekten CO2 har hatt på atmosfæren og havet. og siden ultimo 70-tallet har man antatt at klimafølsomheten lå på ca. 3 grader C, om det da kalkuleres med en konsentrasjon av CO2 i atmosfæren på 560 deler pr. million (ppm)- Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i 2018 på 407,8 ppm, ergo steget fra 405,5 ppm i 2017. Ifølge forskeren Johan Rockström ved Potsdam Institut, er det allikevel flere modeller innen forskningen som antyder muligheten for en oppgang til 6 grader. En ytterligere økning, ville være katastrofalt for klodens liv, skriver han, og får medhold av en annen profilert forsker, Mark Zelinka.

Fotosyntese er en kjemisk prosess i planter som får energi fra Solen til å omdanne vann og karbondioksid (CO2) til karbohydrater og oksygen. Karbohydrater er en kilde til mat for organismene. Oksygen er også livsviktig for de aller fleste «skapningers» åndedrett-

Plantene absorberer ikke mer CO2 enn de behøver, noe som betyr at en «overdosering» er irrelevant. Planter som vokser tar opp CO2 fra luften via fotosyntesen, og karbonet lagres midlertidig i skogsjord, torv og humus, ved respirasjonen hos planter og dyr, og ved nedbrytning (forråtning). Hvor viktig skog er for opptaket av CO2, har man en formening om, og når det hvert år forsvinner regnskog over et areal på over 148.000 km2, bør man forstå hvor alvorlig dette er. Trær kan potensielt og maksimal binde gjsn 1,8 kg CO2 pr. kg treverk, og hvert år binder norsk skog ca. 25 millioner tonn av nevnte gass.

Er CO2 farlig? I normal konsentrasjon ikke, men puster man inn høye konsentrasjoner, kan man ikke bare bli kvalm og svimmel, men endog kvalt (silo-død er kjent i Norge).