Tverlandet kommunedelsutvalg har et sterkt mål om at det skal realiseres en sårt tiltrengt barnehage i vårt lokalsamfunn, og at man beholder den opprinnelige planen om å lokalisere barnehagen på den gamle skoletomta. Vi finner det beklagelig at Bodø kommune ikke fikk ønsket respons på tilbudsgrunnlaget som ble laget for det opprinnelige ønsket om å rehabilitere gamle Løding skole.

Fra et ståsted der vi ser verdien av å ta gode avgjørelser i lys av et mer sirkulært og bærekraftig perspektiv ønsker TKDU derfor primært å ombruke gamle Løding skole. De grønneste byggene er de byggene som allerede er bygd.

Dersom dette ikke lar seg gjøre ønsker vi at det gås videre med et nybygg på samme lokasjon ved å rive gamle Løding skole.

En samlet vurdering tilsier at det vil være det beste for lokalsamfunnet. Det er mange argumenter for denne vurderingen. I hovedsak vil vi trekke frem en svært utfordrende trafikksituasjon ved Tverlandsveien. Lokaliteten ved Løding skole er også en tradisjonsrik tomt. Med den skolehverdagen som har vært der tidligere og utomhusarealene som fortsatt er bevart ser vi på lokasjonen Løding som et særlig godt alternativ med hensyn til barnas fysiske fostring og utvikling. Topografien på tomten er naturlig tilrettelagt for lek året rundt.

Da prosjektleder Sissel Olga Pettersen fra Utbyggingskontoret gjestet vårt møte 4.oktober ble vi bedt om å vurdere fem alternativer for realisering av ny barnehage i lys av hva de betyr for Tverlandet som lokalmiljø og hvilken lokasjon som er positiv i et fremtidsperspektiv for stedets utvikling. Vi skulle ikke ta hensyn til økonomi. Når vi nå får sakspapirene leser vi at ingen av våre argumenter er hørt, og vi tolker det slik at det som vipper prosjektet i retning bygging av nytt bygg på Engmark er den usikre inntekten ved salg av Løding del 2.

Det er sterkt ønskelig at politikere som skal behandle denne saken hensyntar følgende innspill:

· Betydelige kostnader for å gjøre området rundt Engmark BHG trafikksikkert

Trafikksituasjonen er svært utfordrende ved Engmark slik som den er. Det må regnes med betydelige kostnader for å utbedre trafikksikkerheten, og dette kan medføre økte kostnader ved prosjektet. Argumentet om at personalet kan parkere ved gamle Tverlandet skole er for så vidt akseptabelt, men trafikksikkerheten for alle trafikanter vil likevel bli dårligere ved økt trafikk i området rundt Engmarkkrysset. Det er allerede stor trafikk til parkeringsplassen ved gamle Tverlandet skole fra ansatte og foresatte ved nye Tverlandet skole som parkerer der. Antall parkeringsplasser der har også blitt betydelig redusert etter at ny ladestasjon og snuplass for rute fire ble etablert her. Bussen går hvert 20. minutt i morgen- og ettermiddagstimene, og det er store kjøretøy som manøvreres i området. Det er betydelig trafikk til og fra kunstgresset, Tverlandshallen og svømmehallen fra tidlig ettermiddag. Dette er også skolevei og adkomst for myke trafikanter til fritidsklubben. Generelt er dette området svært mye brukt av myke trafikanter året rundt. Det er daglig trafikkork ved innkjøringen til «dropsonen» til nye Tverlandet skole i morgen- og ettermiddagstimene. Det er kø hele veien mellom nye Tverlandet skole og Engmark barnehage, og foreldre som ikke får plass til å slippe av sine barn ved «dropsonen» må kjøre til Engmarkkrysset for å snu og prøve igjen. Alle innfartsveier til Engmark barnehage er stengt, bortsett fra adkomst via Tverlandsveien, noe som fører til svært stor trafikkbelastning på denne veien. Det er meget uheldig at alle tilbud til barn og unge og den trafikken det fører med seg er sentrert rundt den samme 250 meter lange veistrekningen.

· Lokalsamfunnet på Tverlandet som helhet

Tverlandet er et stort geografisk område og har behov for at flere skal ha et representativt tilbud i nærheten av bosted og at flere skal ha mulighet til å unngå bilkjøring til dagsnødvendige ærender. Da er det nødvendig at en sprer funksjonene. Dersom ny barnehage bygges på Engmark vil tilnærmet alle barnehageplasser på Tverlandet være lokalisert her. Dette er et langt stykke unna innbyggere på østsiden av RV 80. Ved å plassere ny barnehage på Løding skole avlaster man også trafikksituasjonen ved Engmark. Det er god infrastruktur og kollektiv transportmuligheter i umiddelbar nærhet til Løding skole. Det er nært busstopp, togstopp og Tverlandssenteret. Infrastrukturen ved gamle Løding skole er klar til bruk, i motsetning til situasjonen rundt Engmark barnehage.

· Usikkerhet rundt kostnadene for grunnforholdene på Engmark.

Kommunedirektøren legger vekt på nyetablering av boligområder med nærhet til Engmark barnehage. Vi vil presisere at nyetablering av boligområder og fortetting også er planlagt på andre deler av Tverlandet. Her kan vi blant annet nevne Bunesåsen med 130 boenheter, Steinvollveien og Hopen. Disse områdene er i gangavstand til gamle Løding skole.

Tverlandet kommunedelsutvalg ber Bodøs politikere om å ta et godt valg for vårt lokalsamfunn!