Vi har over tid sett at tilflytting til byer stadig vokser, og dette betyr at flere av de store byene i dag har en betydelig andel samiskspråklige. Dette skaper et større behov for samiskspråklige tilbud i byene, og det handler særlig om samiske barnehagetilbud, opplæringstilbud, og tilbud til samiske eldre.

For å kunne imøtekomme disse behovene er det en forutsetning at gode rammebetingelser er på plass. En av de viktigste rammebetingelsene vil være endring av dagens forvaltningsområde for samiske språk slik at større byer innlemmes i samisk språkområde. Derfor legges nå om hele ordningen med samisk språkforvaltningsområdene for å imøtegå dette behovet. Jeg håper bykommunene står klare å bidra.

En viktig brikke i utviklingen av de samiske språkene er kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk. I dag består forvaltningsområdet for samiske språk utelukkende av distriktskommuner. De samiske kommunene i distriktene vil også i framtiden være sentrale, men samtidig viser statistikken at tilflytting til byer er betydelig. Det er i de store byene vi ser en økning av elevtall med samisk i fagkretsen, det er i byene at det er mangel på samiske barnehageplasser, og det er i byene at samiske eldre trenger likeverdige helsetilbud.

Sametingsrådet har lenge jobbet med å bedre tjenestetilbudet til den samiske befolkningen i byene. Sametinget har inngått samarbeidsavtaler med både Áltá/Alta, Romsa/Tromsø, Bådåddjo/Bodø og Oslo. En samarbeidsavtale med Tråante/Trondheim står også på trappene. I hver og en av disse avtalene er det særlig tilbud til samiske barn og unge som står sentralt. Samarbeidsavtalene med byene har vært gode redskap i arbeidet med til å utvikle tjenestene som gis til den samiske befolkningen. Likevel ser vi at det er behov for ytterligere tiltak for å sikre gode samiskspråklige tilbud for befolkningen i byene. Vi har til dels lyktes med dette, men utfordringene er fortsatt til stede og nå må vi ta steget videre.

Det naturlige neste steget blir derfor å invitere byene til å bli en del av samisk språkområde. Tidligere forsøk har blitt gjort med både Romsa/Tromsø og Narvik uten at det har lyktes med gjeldende lovverk. Sametingsrådet er i konsultasjoner med regjeringen om et nytt språkområde. Dette for å få på plass en differensiert ordning som tar hensyn til at kommunene har ulike språksituasjoner og gir rom for at byer kan innlemmes i språkområdet. Ordning med forvaltningsområdet som ikke bare skal omdøpes til samisk språkområde, men også tilpasses byene bedre ved å etablere en helt ny kategori.

Et språkområde med ulike kategorier, hvor kommunenes forpliktelser er differensiert håper vi skal motivere bykommuner til å legge til rette for samiskspråklige barnehager, opplæring i og på samisk, voksenopplæring og utvikling av språkarenaer i ett eller flere av de samiske språkene. I dette arbeidet har nevnte bykommuner allerede et arbeid å bygge videre på.

Både Áltá/Alta og Tromsa/Tromsø utmerker seg som kommuner med store samiske klasser i grunnskolen, og de har et etablert samisk barnehagetilbud. Målet bør være å styrke, utvikle og utvide opplæringstilbudet i barnehage og skole, da vi ser at behovene er store. Trondheim og Bodø er begge byer hvor samiske institusjoner og møteplasser er under oppbygging og trenger en sterk vertskommune som tilrettelegger for deres virksomhet. I Oslo ser vi behovet for å utvikle tilbudet til samiske eldre som er tilknyttet omsorgstjenestene.

Fra Sametingets side håper vi på at ny lovproposisjon skal være ferdig og sendes ut på høring i løpet av året. Som en følge av nytt samisk språkområde vil det være nødvendig å utarbeide en ny tilskuddsordning for kommuner i språkområdet som skal bedre tilpasses utfordringene kommunene møter og vil møte i framtiden. Ordningen skal sørge for at samiske elever i skolen skal få et godt opplæringsskoletilbud, at våre barn får et samisk barnehagetilbud og at våre eldre skal bli møtt med likeverdige helsetjenester – også i byene. Sametingsrådet ønsker å invitere kommunene inn i en høringsprosess i dette arbeidet, og har til hensikt å arrangere innspillsmøter om ny tilskuddsordning.

Til slutt vil jeg ønske byene velkommen inn i forvaltningsområdet for samiske språk. Vi ser fram til behandling av nytt språkområde, og har tro på at dette vil være et stort bidrag i arbeidet for å styrke og utvikle samiske språk i byene.