Bodø kommune fikk i 2018 midler fra Helsedirektoratet for å styrke fysioterapi i skolehelsetjenesten. Vi gikk da i gang med å etablere et helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge i alle skolene i Bodø kommune, et tilbud som skulle implementeres i kommunen og ruste våre barn for fremtiden. Fysioterapeutene har i fem år jobbet målrettet og tverrfaglig for å bygge opp denne tjenesten. Vårt arbeid handler om tidlig innsats, og bidrar til at elevene i Bodøskolen får en best mulig skolehverdag med aktivitet og bevegelse. Vår jobb gjør at elevene kan nyttiggjøre seg undervisningen på best mulig måte blant annet gjennom selvregulering via kroppen, et verktøy for å bedre fysisk og psykisk helse.

Vi ser at vi nå etter 5 år i skolehelsetjenesten får henvisninger mye tidligere enn før. I motsetning til tidligere fanger vi nå opp barn med utfordringer på et mye tidligere tidspunkt, og kan sette i gang tiltak i barnets miljø. På den måten forebygger vi og unngår mer komplekse og etablerte utfordringer ved henvisning på senere tidspunkt.

Barna vi møter kan være urolige i klasserommet, ha reguleringsvansker, motoriske og psykomotoriske vansker og de utrykker seg alle gjennom kroppen sin. I møte med oss er det mange som opplever det lettere å åpne seg og dele sine utfordringer når vi jobber med og gjennom kroppen. Kroppen gir unik tilgang til egne følelser og bevissthet om seg selv og egne behov. I så måte har vi fysioterapeuter (i forhold til andre yrkesgrupper) en særposisjon til å kunne gi helhetlig oppfølging.

Midlene fra Helsedirektoratet var ikke penger til et prosjekt, men skulle implementeres i kommunen og i alle Bodøskolene for å kunne oppdage sykdom så tidlig som mulig. Dette for å spare barna for større utfordringer enn nødvendig, og Bodø kommune for store kostnader senere.

For å ivareta de nasjonale retningslinjene skal Bodø ha fire fysioterapistillinger i skolehelsetjenesten.

Med midlene de fikk i 2018 dekket bare de to stillingene vi har per i dag. Dette betyr at vi allerede ligger to stillinger under normtall før dette foreslåtte nedtrekket. Bodø kommune ligger også under alle de sammenlignbare kommunene i forhold til antall totale fysioterapistillinger for barn 0-18 år.

Statsbudsjettet som ble lagt fram for kort tid siden peker på viktigheten av videre og forsterket innsats på helsestasjon og skolehelsetjeneste. I Bodø kommune skal det ifølge kommunedirektøren vektlegges forebyggende tiltak for å styrke beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene til barn og unge. Det er nettopp det vi fysioterapeuter bidrar med.

Alle fysioterapistillinger i kommunen er finansiert av Helfo med 230.000,- kr årlig. Derfor vil det å kutte en fysioterapistilling gi marginal sparing for kommunen.

Vi har forståelse for demografiutviklingen, men det er svært uheldig å redusere tilbud som allerede ligger langt under normtall. Selv om barnetallet går ned, er realitetene fortsatt stor etterspørsel etter alle tjenestene i BFE. Fysioterapitjenesten er en tjeneste som ikke kan erstattes av andre yrkesgrupper.

Vi er offentlig godkjent, og fysioterapi har i en årrekke vært en lovpålagt tjeneste, med bakgrunn i at denne tjenesten er særlig viktig å ha i kommunen.

Med å ta bort forebyggende fysioterapeut-stillinger signaliserer kommunen det motsatte, og leverer ikke i henhold til Nasjonale retningslinjer. Skulle stillingen bli inndratt vil det bli enda lengre venteliste på lovpålagte oppgaver. Hvordan skal vi kunne forsvare våre nedtrekk når regjeringen og kommunedirektøren ønsker forsterket innsats på dette området? Og ikke minst, hvordan skal vi kunne forsvare disse nedtrekkene for barna i Bodø kommune.

Med kun én stilling vil det være helt umulig å drive forebygging og helsefremming for barna i de 17 Bodøskolene.

Mitt ønske er at folk skal se til Bodø fordi byen vår satser på-, og prioriterer barn og eldre, ikke bare på grunn av kulturlivet.

Vi kan absolutt ikke regne med eller ta for gitt, at barn som ikke får den oppfølgingen de har behov for kan bidra best mulig for samfunnet når de vokser til. Det er nå vi har mulighet til å legge ned en innsats for å bygge en ressurssterk oppvoksende generasjon som kan bidra til ivaretakelse av den kommende store eldrebølgen. Vi vet at tidlig innsats og forebygging fungerer.