Satsingsområder i neste års budsjett er ikke velferdstjenester som kommunene er gitt ansvar for å yte. Tvert imot så er slike tjenester budsjettets tapere. På helse- og omsorg skal det i neste års budsjett kuttes nær 60 millioner kroner og i påfølgende års budsjett (2022) godt over 60 millioner. Tjenestetyper som inngår her er blant annet helsetjenester, hjemmetjenester, miljøtjenester og sykehjem. Dette er tjenester som innvirker på en avgjørende måte for livskvalitet når man har svekket helse pga alderdom, sykdom og ervervede eller medfødte funksjonsnedsettelser.

Disse tjenester er i stor grad gitt etter en grundig vurdering av den enkelte innbyggers behov sett i forhold til lov om helse og omsorgstjenester, forskrifter til loven og faglige normer beskrevet blant annet i nasjonale veiledere og retningslinjer. Tjenestene skal være gode og faglig forsvarlige. I rådmannens budsjettforslag tas det til orde for at tiden nå er inne til å vurdere kvalitet ut fra «godt nok».

Det påpekes i budsjettforslaget at kvalitet og kostnader ikke nødvendigvis henger sammen. Nei det er riktig, men med nedskjæringer i denne størrelsesorden er det ikke mulig å få det til uten innvirkning på kvalitet. En stor andel av utgiftene er til lønn på grunn av tjenestenes karakter hvor det dreier seg om behandling, pleie, støtte til trening. mestring og utføring av dagliglivets aktiviteter, ledsagelse til deltakelse og aktivitet. Et satsingsområde i budsjettet er velferdsteknologi og dette kan være viktige verktøy for mestring og selvstendighet, men kan aldri endre det faktum at hovedtyngden av tjenester utføres i menneskelige relasjoner og dette medfører lønnsutgifter.

Når kommuneøkonomien på grunn av nedgang i skatt, avgifter, store låneopptak, store utviklingsprosjekter mm gjør det vanskelig å få budsjettene til å gå sammen er det fristende å kutte i områder med store driftskostnader som helse- og omsorgstjenester. Når man skal skjære nærmere 60 millioner ned på helse- og omsorg er ikke konsekvensene synlige i første omgang. De er det tjenesteytere og ikke minst tjenestemottakere som vil få erfare konsekvensene av.

Bystyret, som nå har budsjettforslaget til behandling, har mulighet til å si nei til denne åpenbare reduksjonen i kvalitet på helse og omsorgstjenester. Da må enten avgifter man rår over økes, kostnader til store prosjekter reduseres eller så må man klart og tydelig gi beskjed til regjering og Storting at kvaliteten på tjenester ikke kan ivaretas slik at de er gode og forsvarlige og i tråd med lovmessige krav som er satt til kommunene.