Sykepleierindeksen viser hvor mange boliger i byene sykepleiere har råd til. Det er en god indikator på hvem som har mulighet til å kjøpe seg bolig. I For Bodø, inkludert Fauske, har sykepleierne bare råd til 16 % av boligene. Forskjellene mellom folk øker, når stadig færre har mulighet til å kjøpe egen bolig når voksenlivet begynner.

  • Det er ille. Vi trenger at de unge vil bli i fylket, eller ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Da må det være mulig å skaffe seg en egen bolig, spesielt som ferdig utdannet og med fast jobb. Det er helt hinsides at boligmarkedet ikke gjenspeiler befolkningen. Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste i folks liv.
  • Vi kan, og har muligheten, til å gjøre mer. Regjeringen prioriterer det ikke og snakker så fint om at markedet regulerer seg selv. Likevel er det vanlige folk og de unge som straffes for regjeringens likegyldighet.

Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. Bolig skal være et sted å bo, ikke et spekulasjonsobjekt. For Arbeiderpartiet er det en viktig målsetting at alle som ønsker det skal få eie sin egen bolig.

At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet. Vi må også se på helheten: barnehage, en god skole, fritidstilbud og et levende kulturliv.

Arbeiderpartiets klare mål for boligpolitikken:

  • At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerere og studentboliger.
  • Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere.
  • Utvide Husbankens mandat, særlig rettet mot leiemarkedet og en «tredje boligsektor».
  • Legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital.
  • Sikre bedre innløsningsrett for tomtefestere slik at flest mulig kan eie grunn til eget hus eller egen hytte.

Det er også kvinnene som taper mest. Kvinner er oftest i ufrivillig deltid i arbeidslivet, og jobber oftere i yrker med lavere lønn. For mange kvinner er det utfordrende å få kjøpt egen bolig, fordi boligprisene og kravene til lån blir for vanskelig å oppfylle.

Arbeiderpartiet er også opptatte av at de som leier bolig. SSB sine undersøkelser viser at belastningen med boutgifter ofte oppleves som større for dem som leier enn de som eier. Det er en også klar sammenheng mellom inntekt og eierforhold.

Desto større inntekt, desto flere eier sin egen bolig, og over halvparten av lavinntektshusholdninger leier bolig. Å leie framfor å eie skal ikke være en fattigdomsfelle som forsterke sosiale forskjeller.

Arbeiderpartiet vil utvikle modeller for leie til eie der flere får mulighet til å eie egen bolig på sikt. Her har Bodø kommune og ordfører Ida Pinnerød vært på ballen allerede. Husbanken skal være en motor i dette arbeidet.


Det blir lovet at målet skal være at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. Høyreregjeringen har likevel de siste åtte årene arrangert tidenes skattefest for de aller rikeste. Hvor går regninga? Til vanlige folk, med økte avgifter og kutt i ulike velferdstilbud. Boligpolitikken har vært nedprioritert.