Rapp Marine Group (RMG) har vunnet saken i Hålogaland lagmannsrett om salget av næringseiendommen på Burøya. Tverlandet Eiendom AS vant i tingretten, men i ankesaken kom lagmannsretten fram til at Tverlandet Eiendom aldri hadde noen bindende avtale om å få kjøpe.

Saken som først raste i tingretten i oktober i fjor, dreide seg om RMG var forpliktet til å selge aksjene i Nyholmen Eiendom AS til Tverlandet Eiendom AS for en avtalt sum på 26 millioner kroner. Aksjer i selskapet som eide eiendommen som tidligere huset Rappkonsernets vinsjdivisjon – Rapp Hydema ute på Burøya.

Svært overrasket

Prosessfullmektig advokat Michal Wiik Johansen som sammen med advokat Lars Nygård representerer Tverlandet Eiendom, sier at de er svært overrasket over lagmannsrettens bedømming av bevisene.

Han viser konkret til bekreftelsen om kjøpet som ble sendt på SMS samt den påfølgende dialogen om å dele en milliongevinst med Tverlandet Eiendom, hvis Rapp Marine Group heller fikk selge til Nordfisk Invest for en høyere pris.

Wiik Johansen sier at de nå må gå igjennom dommen for å vurdere en anke til høyesterett.

Tre hovedspørsmål

Det var de juridiske forholdene rundt fullmakt i arbeidsforhold og avtaleinngåelse som Hålogaland lagmannsrett vurderte. I det inngikk tre hovedspørsmål.

1. Hadde investeringsdirektør Anders Høifødt i Nord kapitalforvaltning fullmakt til å selge eiendommen for RMG?

2. Gitt at Høifødt hadde fullmakt, ble det inngått en bindende avtale mellom partene? En avtale som ikke krevde ytterligere godkjenning i styret i RMG?

3. Hvis Høifødt i rollen som investeringsdirektør ikke hadde fullmakt, men at det likevel ble inngått en bindende avtale mellom partene – er Høifødt da erstatningsansvarlig?

De tre spørsmålene fanget opp Tverlandet Eiendom sitt søksmål mot RMG om å få overta eiendommen og spørsmålet om erstatning fra investeringsdirektøren hvis så ikke var tilfelle.

Ikke i tvil

I dommen fra lagmannsretten skrives det at: Lagmannsrettens oppfatning er det tvilsomt om RMG ved handlinger eller unnlatelser har skapt omstendigheter som ga Tverlandet en berettiget forventning om at Høifødt kunne selge aksjene på vegne av RMG.

– Det er ikke nødvendig for lagmannsretten å gå nærmere inn på dette, fordi lagmannsretten har kommet til at det ikke ble inngått en bindende avtale om salg av aksjene.

Inngikk ingen bindende avtale

Lagmannsretten kom dermed fram til at det aldri var inngått noen bindende avtale mellom investeringsdirektør Anders Høifødt og Tverlandet Eiendom ved Lasse Nilssen. Dermed ble det ikke nødvendig å gå inn på fullmaktsspørsmålet og hvorvidt Høifødt kunne være erstatningsansvarlig.

Vant i tingretten

Salten tingretten kom i oktober i fjor på sin side fram til Tverlandet Eiendom AS i januar 2016 hadde kjøpt næringseiendommen som tidligere huset Rapps vinsjeproduksjon for ca. 26 millioner kroner.

RMG hevdet der overfor Tverlandet Eiendom at det ikke var inngått noen bindende avtale om kjøp. Og inngikk en ny avtale med Nordfisk Invest AS en måneds tid senere om at de fikk overta eiendom og bygg for 38,6 millioner kroner.

I god tro

I dommen fra tingretten fikk Tverlandet Eiendom medhold i at investeringsdirektør Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning hadde opptrådt som om han hadde fullmakt til å selge.

Tingretten vektla der den omfattende korrespondansen i saken mellom Høifødt og Nilssen, samt at prosessen pågår over svært lang tid. Det underbygget at Nilssen var i aktsom god tro i forhold til Høifødts fullmakter.

Dette spørsmålet hadde partene et svært ulikt syn på. RMG hevdet at uansett form og innhold i korrespondansen mellom Høifødt og administrerende direktør Lasse Nilssen i M3 Bolt – som i denne saken er medeier i Tverlandet Eiendom, måtte Nilssen forstå at avtaler mellom to profesjonelle parter krever at styret gir en endelig godkjenning.

Omstridt SMS

Tverlandet Eiendom sine sterkeste bevis for at Høifødt hadde fullmakt og inngikk en bindende avtale er blant annet en SMS sendt 29. januar klokken 17.37

– Hei. Lasse bekrefter på vegne av RMG aksept for bud på 26 millioner kroner, skrev Høifødt.

Tingretten trakk også fram det forholdet at Høifødt ønsket å dele en milliongevinst med Nilssen hvis Tverlandet frafalt sin kjøpsposisjon og lot RMG selge for en høyere sum til Nordfisk Invest AS.

Lagmannsretten oppfatter SMS beviset annerledes og skriver:

– Isolert sett taler nok Sms-en som ble sendt av Anders Høifødt 29. januar 2016, for at Høifødt på det tidspunkt mente å forplikte RMG til å selge aksjene til Lasse Nilsen.

Betydningen av Sms-en må imidlertid vurderes på bakgrunn av den senere kontakt mellom Lasse Nilsen/Tverlandet og Høifødt, særlig Term Sheet som ble undertegnet 5. februar 2016.

Om delingen av en gevinst på ca. fire millioner kroner blir også Høifødt trodd. Den var ikke et uttrykk for noen bindende avtale, men at tilbudet kom av hensyn til eksklusiviteten og for å opprettholde en goodwill hos Nilsen.

Alt i alt finner lagmannsretten dermed at det ikke foreligger tilstrekkelig klare holdepunkter for at partene hadde en felles forståelse som sto i direkte motsetning til en meget klar ordlyd.

Når lagmannsretten har kommet til at det ikke er inngått en bindende avtale, er det heller ikke grunnlag for erstatningsansvar for Anders Høifødt etter avtaleloven § 25, oppsummeres dette spørsmålet.

1,2 millioner

Lagmannsrettens dom lyder at Rapp Marine Group AS er frifunnet. Tverlandet AS dømmes til å betale Rapp Marine Group AS 421.972 kroner i sakskostnader for lagmannsretten og 648.021,25 kroner for tingretten. Tverlandet AS dømmes også til å betale investeringsdirektør Anders Høifødt 131.432 kroner i sakskostnader for lagmannsretten.