Bodø domkirke skal bygges ut. Med velsignelse fra vernemyndighetene.

Bodø kirkelige fellesråd har satt i gang et forprosjekt som skal få fram hvilket potensial en utvidelse av domkirken har i forhold til kirken selv, til sentrum, til by og byutvikling – og til omlandet.

En kafé

Ifølge prosjekteier, Bodø kirkelige fellesråd, skal utvidelse av domkirka blant annet inneholde delvis ombygging av kjeller og et nybygg som inneholder kontorer, større kantine/kafé og et mindre og fleksibelt auditorium.

En utvidelse skal også samle kirkens-, bispedømmekontorets- og kirkelig fellesråds aktivitet og personell, slik at kirken framstår som en enhet.

Leder i fellesrådet, Åshild Opøyen, opplyser at det er gjennomført møter med antikvariske myndigheter, samt bispedømmerådet og biskop i Sør-Hålogaland, som ser positivt på utbyggingsideen.

Det krever nemlig velsignelse fra både vernemyndigheter og kirkelig toppledelse når man skal legge planer for en kirke der ikke bare bygget er fredet, men også tomta, helt ut til fortauskanten. Og selv om det aktuelle området er regulert til offentlig formål i kommunens arealplan, må det påregnes ny detaljreguleringsplan hvis prosjektet skal gjennomføres

Forprosjekt

Det er satt ned en arbeidsgruppe som nå skal dra i land dette forprosjektet.

- Vi tror vi skal komme i mål med en løsning, men i og med at domkirken er fredet, er dette en omfattende prosess, sier Opøyen, som også er leder i arbeidsgruppen.

Forprosjektet skal gå gjennom 2014 og 2015, og det er satt av 555.000 kroner til dette arbeidet.

Bodø by er i rivende utvikling. Folketallet passerer snart 50.000 og Bodø blir en «storby», påpeker Opøien.

Bygget inne

Byen forandrer stadig karakter, med fortetting av bebyggelsen i sentrum som et tegn på dette. Og fellesrådet har pekt på at det nye kulturkvartalet Stormen og utbyggingen av rådhuset, vil omskape bygningsmassen og inntrykket av Bodø sentrum.

I denne utviklingen, vil Bodø Domkirke, selv om den nå blir mer og mer «bygget inne» av store bygninger i sentrum, framstå enda tydeligere som et historisk signalbygg i byen, mener fellesrådet.

I dag er domkirkens administrative virksomhet lokalisert på tre ulike steder i byen.

Fellesrådet mener det er mange praktiske og økonomiske fordeler ved en samlokalisering. Samtidig ønsker man å tilrettelegge bedre for eksisterende og nye aktiviteter tilknyttet til kirken.

- Kirken skal kunne være en mer sentral aktør som kulturformidler og veileder, samtidig som man ønsker at kirken kan være et godt sted å være både for dem som tror og de som ikke tror, skriver kirkeverge Jan Stavrum i en søknad til fylkeskommunen, der han ber om økonomisk støtte til det omtalte forprosjektet.

Pilegrimsleden

Prosjektet skal inneholde konkrete skisser, forslag til samarbeidspartnere, organisering av senteret og en finansierings- og driftsmodell.

Det skal også undersøkes hvilke muligheter som ligger i å knytte domkirken til «Pilegrimsleden» - som man i kirkelig sammenheng kaller turveiene som fører fra ulike deler av Norge til Trondheim.

- Det er et mål at vi skal tilknyttes Pilegrimsleden, sier fellesrådsleder Åshild Opøyen, som håper å kunne sette nøkkelen i nybygget til domkirken den 1. januar i 2019.