Folk i Lyngveien etterlyser gangbru over Olav V gate i Bodø. De får et skilt.

– Når Statens vegvesen ønsker å kanalisere mye tungtrafikk og all trafikk til flyplassen, blant annet, gjennom Olav V gate, må de også lage levelige forhold for oss som bor langs gata, sier Bent Andreassen som bor i Lyngveien.

Utålmodige

Han mener veivesenet tidligere hadde planer om ei bru tvers over Olav V gate ved enden av Torvgata.

– Barna som bor i veiene som ligger på oversiden av Olav V gate, må krysse den sterkt trafikkerte strekningen for å komme seg til Aspåsen skole, påpeker Bent Andreassen.

Verken barn eller foreldre synes dette er noen god løsning.

– Det er som nevnt mye trafikk i området. Mye mer enn før. Og vår tålmodighet med veivesenet er slutt, sier Andreassen.

Dårlig sikt

– Det er mange barn, og eldre, i området. I dårlig vær og på vinterstid er det dårlig sikt ved gangfeltet og forbundet med stor fare å krysse. Både for voksne og for barn, tilføyer Andreassen.

Han peker på at det var en stor ulykke her, hvor en person ble hardt skadet, i 1992, og siden flere nestenulykker.

– Det er egentlig et under at det har gått så bra som det har, med tanke på hvor mange som daglig krysser veien, sier han.

Planer

Nå ønsker beboerne i området en støyskjerm langs hele øvre side av Olav V gate, sånn som det er på andre siden.

Og en gangsti på innsiden av denne skjermen, som gående kan følge før de kommer seg over gata via ei ny gangbru ved rundkjøringen.

– Så vidt oss bekjent har veivesenet tidligere hatt planer om å bygge ei sånn bru, uten at planen er blitt realisert, sier Andreassen.

Nedsatt fart

Prosjektleder for Bypakke Bodø, Odd Inge Bardal, kjenner ikke til at det skulle vært planer om gangbru over Olav V gate i dette området.

– Men jeg vet at vi har hatt henvendelse fra beboerne i området som ønsker en sikrere kryssing av gata, kommenterer han.

Beboernes ønsker er også tatt opp til vurdering hos Statens vegvesen.

– Å bygge ei gangbru eller en kulvert vil bli så kostbart at det anser vi som uaktuelt. Men vi har sett på andre løsninger som nedsatt fart – kanskje den mest sannsynlige løsningen – samt bedre belysning av overgangen, sier Bardal.

I løpet av året

– Hva med lysregulering?

– Til det er gangaktiviteten i området for liten. Vi kan ikke lysregulere alle fotgjengeroverganger som ligger i gater med stor trafikk.

– Så den beste løsningen blir 50 km/t for biltrafikken?

– Ja. Vi må alltid foreta prioriteringer. Dersom vi skal lage lysregulering, eller gangbru, i Olav V gate, er det noe annet som må kuttes ut. Bodø Bypakke har, i tillegg til hovedferdselsåren rv. 80, over 100 delprosjekter rundt i byen. Kryssingen av Olav V gate er ikke med blant disse prosjektene, sier Bardal.

– Når vil fartsregulerende skilt komme opp?

– Vi har startet prosessen med omskilting til 50 km/t, og regner med å få skiltene på plass i løpet av året.