Camilla (42) bruker sin erfaring som cowgirl aktivt: - Det er behov for økt forståelse

Gjensidig forståelse: Det er viktig å vise at praktisk kunnskap og vitenskapens funn ikke må sloss med hverandre, sier Camilla Risvoll.

Gjensidig forståelse: Det er viktig å vise at praktisk kunnskap og vitenskapens funn ikke må sloss med hverandre, sier Camilla Risvoll. Foto:

Storsamfunnet vil ha en ny vei gjennom et reinbeite, men reindriftsnæringa protesterer. Eksperter sier det vil gå bra, mens reineierne viser til århundregamle erfaringer. To typer kunnskap kolliderer. Camilla Risvoll (42) forsker på hvordan man stedet skal få til å dra nytte av begge typene kunnskap.

DEL

Det finnes mange eksempler på denne typen interessemotsetning: Gammel kunnskap i tradisjonelle næringer står opp mot ønsker og krav i dagens samfunn.

– Det er viktig med økt kunnskap om utfordringene landbruket og reindriften står overfor. Dette har innvirkning på matsikkerheten vår. Disse primærnæringene må fortsatt være bærekraftige, og for å få til det må både gammel erfaring og ny kunnskap kunne brukes, sier Camilla Risvoll.

Hun forsker på hvordan man skal kunne utnytte og kombinere de to typene kunnskap og hvordan man gjennom det kan få til bærekraft innen primærnæringene reindrift og landbruk.

Forskjellig slags kunnskap

Camilla Risvoll er fra Fauske, har vokst opp i landsbruksmiljø og har mastergrad knyttet opp mot landbruk og naturressursforvaltning. På toppen har hun doktorgrad i sosiologi.

På veien til nåværende jobb på Nordlandsforskning har hun også jobba på gårder i Australia, og studert der, samt på Sri Lanka og Uganda.

Ikke akkurat vanlig: Det var nok mer jobb enn feltarbeider for studier, men Camilla Risvoll har flere år bak seg som "cowgirl" på en kvegranch i Australia og har brukt denne erfaringen aktivt senere..

Ikke akkurat vanlig: Det var nok mer jobb enn feltarbeider for studier, men Camilla Risvoll har flere år bak seg som "cowgirl" på en kvegranch i Australia og har brukt denne erfaringen aktivt senere..

– Primærnæringer som landbruk og reindrift har praktiske lokalkunnskaper basert på erfaring. Disse er viktige for å oppnå en bedre forståelse for ressursgrunnlaget og de lokale forhold som spiller inn. Å jobbe for å kunne koble den lokale kunnskapen sammen med teoretisk kunnskap er viktig. Dette bør få større plass i forskning og forvaltning av naturressursene, mener Risvoll.

Det ligner krise

Forvaltning av naturressurser til nytte for primærnæringer er utsatte for mange slags press utenfra. Dette endrer muligheter og rammer for å få til en bærekraftig matproduksjon.

– Realiteten er at primærnæringene, særlig reindriftsnæringa, regelmessig må håndtere situasjoner som ligner på kriser. Det gjelder i høy grad også her i Salten. Betingelsene endres fort når man må forholde seg til de problemene som gis av samfunnets endrede bruk av utmark, av rovdyrproblemer, og ikke minst klimaendringer, sier Risvoll.

Midt i felten: Camilla Risvoll forsker på hvordan benytte både praktisk og teoretisk kunnskap i primærnæringene.

Midt i felten: Camilla Risvoll forsker på hvordan benytte både praktisk og teoretisk kunnskap i primærnæringene. Foto:

Økt kunnskap og forståelse rundt behovet for lokal matproduksjon, og hvordan man skal kunne få dette til, er et av Risvolls ønsker for framtida og et av målene for forskninga hennes.

Kunnskap og forståelse

– Hele samfunnet, inkludert forskere, politikere og forvaltning har behov for økt kunnskap om hva som skal til for en bærekraftig forvaltning av ressursene. Næringene selv sitter på mye kunnskap. For eksempel er det få som har mer erfaring i å tilpasse seg varierende klimaforhold enn reindrifta. Men når presset blir for stort, går det også ut over evnen til å tilpasse seg. For de fleste er det selvsagt at man tråkker ikke rett ut i og tvers over en åker med nyttevekster. På samme måte er det behov for økt forståelse for at effektene av å bygge veier, sette opp hyttefelter eller vindmølleparker i et reinbeiteområde kan ha store konsekvenser for reindrifta. Men for å få fornuftige løsninger må det mer forskning og dermed økt kunnskap og forståelse til – og dette er noe vi må gjøre sammen, sier Camilla Risvoll.

Artikkeltags