Havet og i kystområdene er under press i hele landet. Næring er i konflikt med naturverdier. En anstrengt kommuneøkonomi og håp om næringsetableringer og arbeidsplasser gjør at kommuner stadig gjør unntak fra egne arealplaner som skal sikre vern av det marine miljøet og livet i havet. Bodø SV ønsker ikke at oppdrettsnæringa skal spise seg bit for bit inn i fjorder og kystområder som egentlig ikke er avsatt til dette i kommunen vår.

I hver valgperiode behandles kommunens arealplan. Bystyret vedtar hvilke områder som skal gis særlig behandling og hvilke bydeler som skal inviteres til samarbeid om nye arealplaner. Kommuneplanens arealdel for Bodø kommune ble vedtatt av bystyret den 16.06.2022.

I forarbeidet til arealplanen valgte bystyret å ikke åpne for prosesser rundt endringer i kystsonen. Det var derfor overraskende for oss i SV at flertallet i bystyret valgte å starte prosessen med endring av kommuneplanens arealdel for etablering av to oppdrettslokaliteter i kystsonen ved Helligvær.

Bodø kommune har store kystområder med mange verdier for nåtid og framtid. For de nevnte områdene i Helligvær gjelder i dag følgende bestemmelser i kommuneplanens arealdel: «Formålet er bruk og vern av sjø og vassdrag med spesifiserte underformål. Dette er flerbruksområder for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. Det åpnes ikke for akvakultur innenfor disse områdene. Tiltak eller inngrep i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske, er ikke tillatt. Dette er likevel ikke til hinder for nødvendig utlegging av sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv. som ikke er til ulempe for formålet. Det må ikke etableres anlegg eller installasjoner som kan være en fare for sjøkabler, vann- og avløpsanlegg mv.»

For Bodø SV er det viktig å se kommunens arealbruk i helhet og ikke stykkevis og delt. Dagens arealplan viser helt klart at akvakultur ikke er tillatt i de nevnte områdene. Dette gjelder mange områder i kommunen. Slik praktisering vil i verste fall gi et uheldig signal om at kommunen ikke har interesse for å forvalte sine egne naturområder på en kontrollert måte, etter egne bestemmelser og planer. Bodø SV vil derfor stemme mot å sende forslaget om nye akvakulturområder på høring. Bodø SV vil prioritere vern av det marine miljøet og livet i havet.