Må trolig vike en periode for bærplukkere og rein, men fritt fram resten av året

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Torsdag 14. mars er det klart for formannskapsmøte i Bodø kommune. En av sakene som skal tas opp er Bodø Airsofts søknad om leie av areal i Heggmoen.

Saken var oppe i bystyre i 2018, men etter sakens behandling mottok Byggesak en bekymringsmelding fra lederen i Duokta beitedistriktet.

Areal i friområde

Bodø Airsoft er en frivillig organisert forening for personer som holder på med prosjektilsporten airsport.

Bodø Airsoft søkte i 2018 om å formalisere etablert bruk av et område på cirka 500 dekar i og rundt sandtaket i Heggmoen til øving og spill med softgun.

Den primære bruken av området er friområde. Da saken skulle opp i bystyremøtet i 2018 ble det vektlagt at området ved kraftstasjonen er et godt tilrettelagt utgangspunkt for turer i Heggmoen.

Byplan hadde ingen vesentlig planfaglige merknader til denne søknaden, men forutsatte at virksomheten ikke skal virke ekskluderende på øvrig friluftsaktivitet i området.

Kulturkontoret var positive til at Bodø Airsoft skulle få leie grustaket og et område rundt dette i Heggmoen.

Bekymringsmelding

Etter sakens behandling i formannskapet i 2018, mottok Byggesak en bekymringsmelding fra lederen i Duokta beitedistriktet. Vedkommende lurte på om Bodø kommune hadde mottatt en søknad om omdisponering av et gammelt grustak i Heggmoen til softgun-anlegg.

Beitedistriktet er skeptisk til denne type aktivitet i Heggmoen området. Henvendelsen ble formidlet til Byplan som beklaget at opprinnelig uttalelse i saken var mangelfull, da hensyn til reindrift ikke var tilstrekkelig ivaretatt.

Viktig flyttelei for rein

Det går en viktig flyttelei for reinbeitedistriktet forbi Heggmoen. I tidligere dialogmøte med Byplan har representanter for Duokta understreket at dette er et kritisk punkt under flytting i forhold til forstyrrelser. Byplan mener at i slike saker må reindriftsinteressene veie tungt.

Duokta reinbeitedistrikt ser at det blir vanskeligere å passere Heggmoen for hvert år, både fordi de møter mye aktivitet og installasjoner. Heggmoområdet er en tynn flaskehals og eneste sted som reinen kan bevege seg mellom beiteområdene i øst og vest.

Tidsavgrenset aktivitet

Duokta reinbeitedistrikt uttaler at de har som prinsipp å spille på lag med andre samfunnsinteresser. Det er ofte flere samfunnsinteresser i et område og de ønsker ikke at de forskjellige aktørene skal virke begrensende på hverandre. I mange tilfeller har det vært løst med tidsavgrenset aktivitet.

På Heggmoen mener reinbeitedistriktet at selv tidsavgrenset aktivitet vil virke negativt. Bodø Airsoft er ikke enig i at det er deres aktivitet som har ført til uheldige episoder mellom reindrift og andre brukere av området.

Det er vurdert om det er mulig å finne andre alternative areal, fortrinnsvis på kommunal grunn i samråd med Byplan og Kulturkontoret, uten å lykkes. Heggmoen er beste alternativ selv om det er utfordringer i forhold til reindriften.

Rådmannens forslag

Rådmannen foreslår at det inngås bruksrettsavtale på cirka 315 dekar vederlagsfritt til Bodø Airsoft med tidsavgrensninger. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå bruksrettsavtale med 3 måneders oppsigelse.

Det tas inn i bruksrettsavtalen med Bodø Airsoft at det i perioden fra 1. april til 10. mai ikke skal være noen aktivitet i hele området av hensyn til reindrift.

I bærsesongen, 15. juli til 1. oktober, avgrenses bruk til selve sandtaket på cirka 80 dekar. Arealet skal fortsatt kunne brukes til friluftsformål av allmennheten.

Bruksretten opphører dersom anlegget ikke brukes i samsvar med forutsetningen. Forbud mot overdragelse av bruksrett uten samtykke fra Bodø kommune.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken