Den største nyheten da kommunedirektør Kjell Hugvik presenterte 22-budsjettet: ikke på papir, bare digitalt. Begrunnelse: sparing. Tidsriktig, politisk miljø- og ressursriktig. Mange trær er spart. Men dessverre ikke like oversiktlig og lett å finne fram i som de tidligere «lefsene» på rundt hundre sider.

Presentasjonen er tredelt; introduksjon, med kommunedirektørens forord, så sentrale kapitler, med oversikt over økonomi, demografi, planer, HR, rammebetingelser (inntektene), et klimabudsjett, investeringer og vedlegg (gebyrsatsene).

Det tredje området er viet de kommunale tjenestene: oppvekst og kultur, helse og omsorg, eiendom, næring, teknisk osv., dvs. utgiftssiden i den kommunale driften.

Hver for seg gir budsjettet noe innsikt over inntekter, utgifter, investeringer og låneopptak og -nedbetaling, men samlet uoversiktlig. Hvorfor er det gjort slik? Manglende åpenhet? Begrense innsikten i sammenhenger?

Budsjettet gir ingen sammenstilling av inntekts- og utgiftssiden; ingen resultatoppstilling, ingen balanse og ingen oversikt over kontantstrømmene i foretaket.

Hugvik planlegger for en driftsinntekt på 3,35 mrd. (skatter og rammetilskudd). Vi kan håpe på at rammetilskuddet blir økt med Vedums budsjettforslag. I tillegg regner man med å få inn gebyrer på den enkelte tjenestesektor på 1,15 mrd. Renteinntekter og utbytte settes til 100 mill. mens renteutgiftene er 150 mill.

94 prosent av inntektene er skatter og rammetilskudd, mens bidrag fra eiendomsskatten (217 mill.,) utgjør 6 prosent av inntektene.

Brutto utgiftsramme på tjenesteområdene utgjør 4,48 mrd. 25,6 prosent av dette, dvs. 1,15 mrd. skal dekkes av gebyrer. Hvorfor er ikke gebyrer plassert sammen med skatter og rammetilskudd, men tatt som en utgiftsreduksjon på tjenesteområdene? Budsjettet blir mer uoversiktlig, men det er vel forskriften som påbyr denne formen.

Samlet gir dette er driftsresultat på 18,6 mill. Trekker vi fra netto finans på 50,5, får vi et resultat på 32 mill. Merforbruket planlegges dekket med fondsavsetning. Merforbruket i 2021 er ikke innarbeidet i budsjettet.

Kommunen har «saftige» investeringsplaner i 2022, hele 576 mill. i tjenesteområder uten gebyrer, derav 126 mill. i HO-området og 331 innen teknisk, og 238 mill. i områder med gebyrer (vann og avløp). Investeringen skal finansieres ved å selge varige driftsmidler for 246 mill. og ta opp lån på 330 mill. Resten dekkes av gebyrer?

Kommunen har tidligere brukt ordet «nedtrekk» for reduksjoner i vedtatt økonomiplan. I år er ordene «rammereduksjon» og «konsekvensjusteringer» benyttet. Reduksjonen i 2022 i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan er 113,6 mill. Samlet nedtrekk for hele perioden 2022 til 2025 er på 500 mill. Det er OK og HO som får størst reduksjon i 2022, i kroner, med hhv. 49 mill. og 59,5 mill.

Men ser vi på oversikten over endringer i årsverk på de ulike tjenesteområdene, skal OK reduseres med 53 årsverk, mens HO skal økes med 56. Hvordan forklarer man en nedgang i budsjettet for helse og omsorg på 59,5 mill. (4,8 prosent), mens antall årsverk skal økes med 56 (4,0 prosent)?

Det er da ikke så galt. De eldre og syke får flere varme hender. Men kommentarer fra «folk flest» er katastrofebudsjett. Vel, vi får se hva politikerbehandlingen medfører. Ser de alvoret i at alle måltall peker mot avgrunnen og robeklista, eller?