110 millioner kroner. Det er beløpet Bodø kommune risikerer å måtte betale etter en dom i Salten og Lofoten tingrett denne uken.

Bakgrunnen er en tvist rundt en avtale kommunen gjorde i 2017 om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr.

Den ble inngått på vegne av Bodø og ti andre kommuner, og hadde en estimert totalramme på maks 288 millioner kroner.

I ettertid tok taperen av anbudskonkurransen, Itet saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Den konkluderte med at Bodø kommunes anskaffelse var ulovlig og ila kommunen et gebyr på 11,6 millioner kroner.

Itet - som nå er en del av Braathen Gruppen - stevnet også kommunen med krav om erstatning.

Det er den rettssaken som nå er avsluttet, og tingretten er klar i sin dom: Bodø kommune må betale 90 millioner kroner i erstatning til Braathe Gruppen, samt dekke deres sakskostnader på nær 3,3 millioner kroner.

I tillegg kommer kommunens egne saksomkostninger, som antakelig også ligger i millionklassen.

Dommen er i tillegg usedvanlig klar når det gjelder hvem som har gjort feil i denne saken, og Bodø kommunes saksbehandling i forkant av at Atea vant IKT-anbudet levnes liten ære.

Det er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om noen rettskraftig dom. Bodø kommunens advokater mener dommen er feil, og kommunene vurdere hvorvidt den skal ankes eller ikke.

Kommunen har fra før også anket vedtaket fra Kofa inn for retten, så heller ikke der foreligger det noen endelig dom. I beste fall kan altså Bodø slippe å betale noe i det hele tatt.

Sjanse for det virker dog relativt liten. På grunn av sakens kompleksitet var tingretten denne gang forsterket av dommer med spesialkompetanse på offentlige innkjøp, og deres konklusjon er krystallklar.

Dette er dessuten en prosess Bodø kommune er nødt til å lære av umiddelbart, den trenger ikke vente på noe endelig utfall.

Dette er nemlig ikke eneste gang Bodø kommune roter det til når det anbud på offentlige anskaffelser. Senest i november, da kommunen selv innrømmet at den hadde brutt loven rundt et anbud i en varslersak.

Det er et steg i riktig retning, for når det gjelder IKT-anskaffelsen satte kommunen seg helt på bakbeina, og nekter blant annet å inngå et forlik som kunne spart den for flere titalls millioner i forhold til tingrettens dom.

Det er heller ikke slik at kommunen nekter for å ha begått feil; men den mener at feilene ikke var ulovlig, selv om de ideelt sett ikke burde forekommet.

Bodø kommune bør derfor snarest ta en total gjennomgang av alle sine rutiner i forbindelse med anskaffelser og sørge for en kvalitetssikring som er god nok til å hindre nye, grove feil.

Den trenger ikke å vente på noen endelig dom for det; tingrettens dom er mer enn nok som utgangspunkt for et helt nødvendig arbeid.

Dette handler til sjuende og sist nemlig ikke om Bodø kommunes prestisje eller ansatte.

Det handler om et stadig mer svekket tjenestetilbud for innbyggerne, dersom stadig nye millioner fra et allerede anstrengt budsjett må brukes for å betale for feil det er fullt mulig å unngå.