Bodø +262 mot Tromsø -7. Det er utviklingen i folketallet i andre kvartal 2022. Hva har skjedd i Tromsø? Har folk rømt pga. måseplagen? Fødselsoverskuddet var størst i Tromsø, med 63, mot Bodøs 39.

Men nettoutflyttingen i Tromsø (pga. måseplagen?) var på 70 i Tromsø, mens Bodø hadde en nettoinnflytting på hele 243. Bodø var altså i andre kvartal 2022 en langt mer attraktiv by enn måsebyen Tromsø. Tromsø er fortsatt «storebror» med 77 731 innbyggere, i Bodø bodde det 53 135, dvs. at Tromsø er 46,3 prosent større enn Bodø.

Fortsatt fødes det for få barn i Nordland. Fødselsoverskuddet samlet var på minus 63. Bare 15 prosent av kommunene hadde positivt fødselsoverskudd. Gjennomsnittsalderen går opp, mest i små kommuner.

Derimot var innvandring og innenlandsk innflytting meget høy i K2 2022. Samlet ga det en nettotilflytting på hele 594 i Nordland. Til sammenligning var tallet bare 1 i Troms og Finnmark. Nordland økte derfor med hele 537 innbyggere og endte på 240 715.

En positiv trend i andre kvartal er at en mindre andel enn i langtidstrenden har nedgang i folketallet. Langtidstrenden er at nærmere 80 prosent av kommunene har hatt nedgang i folketallet. I andre kvartal er det kun 41,5 prosent med nedgang.

Kommuner med stor økning i folketallet er Bodø, Narvik, Alstahaug, Vefsn, Rana, Saltdal (!) og Sortland, mens Vestvågøy, Evenes (!) og Bø (!) hadde størst tallmessig nedgang. Skattefluktkommunen Bø gikk altså på en smell i andre kvartal, med minus 18 innbyggere. Beiarn gikk ned med 4, fra 1 006 til 1 002.

Regjeringen iverksetter et program for styrking av regionsentre, der Nordland er ett av to pilotfylker. Derfor skal det bli interessant å se hvordan dette prosjektet vil innvirke på folketallet i de naturlige regionsentrene vi har i Nordland.

Vi har 6 kommuner med over 10 000 innbyggere (Bodø, Rana, Narvik, Vefsn, Vestvågøy og Sortland). De er naturlige regionsentra. Det er 15 prosent av kommunene, men de har hele 57 prosent av innbyggertallet i fylket. 26 av de 41 kommunene, som er 51 prosent, har under 2 000 innbyggere. 5 (12 prosent) av kommune har under 1 000 innbyggere. Minst er Træna, med 453 innbyggere. Vi har derfor mange svært små kommuner, med de problemer det medfører med administrativ og driftsmessig arbeidskraft og kompetanse. Bodøs pensjonerte rådmann Jensen har tatt på seg oppgaven som kommunetopp i Meløy.

Vil regionprosjektet styrke eller svekke de naturlige regionssentrene? Bodø, f.eks. er jo «beskyldt» for å «suge til seg» innbyggere fra alle omkringliggende kommuner. Det blir spennende å bli kjent med mål for, innhold i og virkemidler i regionutviklingsprosjektet og hvilke kommuner som vil stå i fokus.

Et viktig begrep er bolyst. Hva skal til for at unge mennesker med god utdanning og kompetanse vil bosette seg over lang tid i en kommune i Nordland, ved siden av en relevant arbeidsplass? Her bør det forskes mer: hva er bolyst for unge arbeids- og bostedssøkende i dag?