Utvalgets leder Bård Ludvig Thorheim sier til AN at beredskap handler om kompetanse, øving på tvers av nivåer og sektorer, at ressursene finner hverandre: – Pandemien har vist at innsatsen til hver enkelt av oss, tiltak lokalt, og samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjoner, må fungere godt i samspill med de statlige ressursene for at vi skal lykkes, påpeker Thorheim.

Dette er en presis beskrivelse av de utfordringer vi står overfor, enten det handler om en galopperende pandemi eller andre trusler mot vårt samfunns sikkerhet.

Høyres sikkerhetsutvalg legger også en spesiell vekt på trusselen mot nordområdene.

Den nordlige del av Norge er nemlig ikke bare gigantisk i utstrekning, særlig om vi tar havområdene med i bildet, de er også mer sårbare enn resten av landet hvis det oppstår en stor krise – både med tanke på nærheten til Russland og tempoet i endringen av klimatiske forhold.

Nordområdene har da også lenge vært definert som Norges viktigste utenrikspolitiske satsingsområde, på tvers av flere regjeringer, og det er naturlig at det også avspeiler seg i Høyres neste program.

Og da handler det ikke bare om forsvars- og sikkerhetspolitikk, det handler også om beredskap mot ulykker og ikke-militære katastrofer. Der vil Hovedredningssentralen i Bodø spille en nøkkelrolle, kanskje enda mer framover enn til nå.

Klimaendringene, med medfølgende issmelting, åpner stadig nye områder i nord for menneskelig aktivitet. Det øker faren for hendelser som krever innsats fra våre redningstjenester.

For å styrke denne innsatsen foreslår utvalget at det opprettes en ny HRS-avdeling innen redningstjenesten.

Dens hovedoppgave blir å peke på hva som ikke er godt nok på beredskapssiden i dag, samarbeide med øvrige arktiske kyststater – og ikke minst øve sammen med det allerede sterke beredskapsmiljøet i Norge.

Utvalget sier intet om hvor denne avdelingen bør lokaliseres, men Thorheim mener Bodø er de naturlige alternativet.

Det har han åpenbart rett i. Bodø ligger nær de mest utsatte delene av nordområdene, regjeringen har allerede plassert en nyopprettet direktørstilling for beredskap i byen og her finnes Forsvarets operative hovedkvarter, som er en nøkkelspiller innen beredskapen.

Å legge den nye avdelingen andre steder vil derfor bare bidra til å spre ressursene Det har ikke Norge råd til i dagens situasjon.