Kommunal rapport sin undersøkelse blant kommunedirektører viser at 8 av 10 er mest bekymret for ensomhet. Undersøkelsen ble presentert 30.7. i nettutgaven. Også psykisk helse trekkes fram som viktig.

Norsk bibliotekforening (NBF) er opptatt av bibliotekenes samfunnsoppdrag. Dette oppdraget spenner fra allmenndannelse, kulturelle opplevelser til læring og faglig utvikling. Lokallaget NBF Nord organiserer personer og institusjoner i Nord-Norge.

NBF Nord mener at bibliotekene kan bidra til å motvirke ensomhet og bedre psykisk helse. 1. september ble Nasjonal bibliotekdag feiret over hele landet. Årets tema er FNs bærekraftsmål. I sitt grunnoppdrag bidrar bibliotek til å nå mange av målene. For å motvirke ensomhet og isolasjon er det spesielt mål 3 om god helse og livskvalitet og mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn vi vil trekke fram. Bibliotekene i Nord-Norge er møteplasser for opplevelser og meningsutveksling. Å møtes, bli informert og settes i stand til å fatte bedre beslutninger om egen situasjon er viktig for alle, og naturligvis særlig viktig for utsatte grupper.

Bibliotek kan være både en organisert møteplass og en uformell. For mange som besøker bibliotek er samtalen med ansatte eller andre bibliotekbrukere viktige sosiale møter i det daglige. Det kan være prat om en avisartikkel, en ny bok, eller værprat ved kaffemaskinen. Bibliotek organiserer i tillegg gratis kurs, foredrag og arrangementer som «Strikk og lytt», der man kan møte mennesker fra alle samfunnslag og aldersgrupper med like interesser. Dette kan forebygge ensomhet hos den enkelte, og styrke lokalsamfunn ved å og gjøre dem mer bærekraftig ved å styrke bånd mellom innbyggerne.

Besøkstallene har steget jevnt og trutt i bibliotek til nedstengingen i 2020. Nå som samfunnet gradvis åpner er det viktig å bygge bibliotekene opp igjen som den verdifulle, lavterskelmøteplassen de skal være.

Det finnes bibliotek i alle kommuner. Disse kan fylle en av rollene som forebygger og bidrar til å motvirke utfordringene med ensomhet og isolasjon som kommunedirektørene peker på.

NBF Nord ønsker å oppfordre kommunedirektørene og alle innbyggere til å utnytte ressursen som bibliotekene utgjør.

Av: Kjell Nilsen, Leder Norsk bibliotekforening Nord