Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber om at to av de ti plassene blir benyttet til å bosette enslige mindreårige flyktninger over 15 år.

Dersom alderssammensetningen av de enslige mindreårige endrer seg, ber IMDi om at kommunen er fleksibel og bosetter både fra Barne-, ungdoms- og familieetaten sine omsorgssenter og Utlendingsdirektoratet sine mottak for enslige mindreårige. Frist for å svare på henvendelsen er satt til 20. desember.

Bakgrunnen for henvendelsen til blant annet Hamarøy kommune er at de nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige, hvorav 40 er under 15 år.