Sør-Hålogaland bispedømmeråd kutter fem prestestillinger, men understreker at alle fortsatt skal ha sin lokale sogneprest.

Bakgrunnen er at bevilgningene ikke strekker til for å opprettholde alle dagens prestestillinger (93,25 hjemler). I 2016 hadde bispedømmet et underskudd på ca. 2,9 millioner kroner.

– Reduksjonen kan føre til at det blir færre gudstjenester og at ikke alle prester kan engasjere seg i like mange sammenhenger som før. Men alle menigheter skal ha en egen sogneprest med et spesielt ansvar for sin menighet, sier Marit Hermstad, som er leder i Sør-Hålogaland bispedømmeråd, i en pressemelding.

Antall prestestillinger i bispedømmet reduseres med 5 stillingshjemler, og reduksjonene fordeles på Indre Helgeland, Nord-Helgeland, Lofoten og Vesterålen prostier. Stillingsreduksjonen er gjort etter en grundig vurdering, der det blant annet er tatt hensyn til folketall, geografi, kommunikasjoner og omfanget av presteoppgaver. Ingen prester blir oppsagt som følge av reduksjonene.

I tillegg til reduksjonene i prestetjenesten, skal bispedømmet kutte minst en administrativ stilling på bispedømmekontoret i Bodø.

I samme møte som rådet vedtok å kutte flere stillinger, ble det gjort vedtak om tilsetting av prester i Beiarn, Lurøy, Sømna, Mo, Sandnessjøen og Sortland – i tillegg til ny prost for Indre Helgeland. Flere ledige stillinger vil bli lyst ut snart.