I 2014 inngikk Beiarelva SA et samarbeid med Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (SNVF), som i etterkant må sies å være vellykket.

– Hensikten med samarbeidsavtalen var å hjelpe Beiarelva SA i en utfordrende periode hvor dårlige fangster, labert kortsalg og fire år hvor gytebestanden ikke ble nådd, var et trist faktum, melder selskapets styre.

Samarbeid

Samarbeidsavtalen er basert på SNVF sin håndbok: Mer villaks i elva. Sentralt i denne er en tredelt forvaltningsmodell med disse tre hovedområdene:

  • Tiltak for drift av elveeierlag
  • Tiltak for mer villaks og sjøørret i elvene
  • Tilrettelegging for lakseturisme

– Samarbeidet ble straks meget viktig og hadde enorm betydning for gjennomføringen og resultatene vi har oppnådd de siste årene, melder styret i Beiarelva SA.

– En av forvaltningsordningene var de nye kvotereglene, som ble satt i verk og videreutviklet med tett dialog og samarbeid med stiftelsen, legger de til.

Millionbeløp

På initiativ fra Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning ble det i 2015 innledet en dialog mellom Beiarelva SA og lokale oppdrettsselskap. Dialogen er nå utviklet til et tett samarbeid hvor oppdretterne i løpet av en treårsperiode, har overført over en million kroner i utviklingsmidler til elva.

– Takket være disse midlene har vi gått fra ord og planlegging til handling og gjennomføring, poengterer styret i Beiarelva SA.

– Av viktige forvaltningstiltak nevner vi kort. Kartlegging av gyte- og oppvekstområder i hele vassdraget, prosjektering og kostnadsberegning av restaurering av fem fisketrapper og ansettelse av to vaktmestere, som driver oppsyn, gir veiledning og yter service til fiskerne, legger de til.

Reddet ut av krisen

– Mange har nok ikke forstått hvor alvorlig situasjonen i Beiarelva var før SNVF kom inn, da Vitenskapelig Råd tilrådet å stenge elva, melder styremedlemmene i Beiarelva SA.

– Vi kan trygt si at uten dette vellykkede samarbeidet ville vi ikke ha kommet så langt og hatt ei så stabil og flott lakseelv som i dag. Videre ser vi lyst på framtiden for elva og et forutsigbart samarbeid med SNVF, avslutter styret.