Det er ikke riktig å gå for bygging av helsehus i Hamarøy kommune nå. Det er viktig at kommunen kommer seg ut av Robek lista, bygger vedtatte omsorgsboliger nå og ta kommunens innbyggere med i planene for et nytt helsehus som vil komme alle til gode!

Flere politiske partier har periodevis fokusert på behovet for større og mer robuste kommuner og spesielt har partiet Høyre hatt dette som en av sine viktige reformsaker. Noen kommuner og fylker har tatt dette ad nota mens andre har holdt på eksisterende kommunestruktur. Det er en rekke forhold som bestemmer en kommunes sårbarhet og robusthet og et økt folketall kan ha en positiv effekt!

Hamarøy kommune utgjør i dag ca. 2800 innbyggere og har snart tilbakelagt 3 år som ny «storkommune». Denne perioden har vært preget av at to kulturer skal prøve å finne sammen og hvor mangel på felles forståelse for hvor kommunens hovedressurser skal lokaliseres og videreutvikles. Kommunen er fortsatt ROBEK-listet men kan forventes å bli «løslatt» innen en relativt kort tid om kostnadsstrukturen er måteholden, for inntektsgrunnlaget synes å bedres ifølge kommunedirektøren. Dette takket være kommunens suksessfulle hjørnesteinsbedrifter sammen med miljøvennlig elektrisk kraft. Men selv om vi har denne grønne energien, «verdens» fineste natur og kanskje den beste luften å puste i, oppleves vi ikke å være spesielt attraktivt når vi skal konkurrere om nødvendig personellressurser. Slik vi forstår det vil overforbruket i 2022, utgjøre kr. 20 – 30 millioner hovedsakelig tilknyttet kampen med å få relevant kompetanse og vikarer til helsesektoren – merutgiftene som i stor grad er tilknyttet lovpålagte tjenester.

Som nevnt er Høyre det partiet som har vært mest opptatt av å få større og mer robuste kommuner ved at flere innbyggere deler på kostnadene, og med det oppnå synergier innen en rekke tjenester som blant annet administrasjon-, helse-, skole- og omsorg-sektoren. Men her skiller Hamarøy Høyre seg fra øvrige ved at de ønsker å splitte opp et svært nødvendig helsemiljø på Oppeid med å foreslå bygging av et helsehus på Drag. Som de fleste vet, så har dette sammenheng med det samiske miljøets uttrykte ønske om å bli betjent av personell som behersker det lulesamiske språket. Med bakgrunn i de erfaringer kommunen har med rekruttering av nødvendige ressurser til helsesektoren blir det nærmest umulig å framskaffe medisinsk personell som også behersker det samiske språket – i alle fall på kort sikt. Samtidig er det et svært selvsentrert ønske/krav at potensielt 400 etnisk tilknyttede individer har slike ambisjoner! Vi har forståelse for at det kan være helseaspekter som er noe spesifikke i det samiske miljø, men det trenges neppe et helsehus for å avhjelpes. Det er selvfølgelig legitimt å ønske men på hvilket grunnlag? Er det virkelig slik at Hamarøy Høyre stiller seg bak dette ønsket/kravet?

Det er mye som tyder på at helsehussaken ikke bør besluttes nå. Det er et gedigent paradoks at folket som skal nytte gjøre seg helsehuset ikke er informert om verken innhold og/eller tjeneste omfang, hvilken synergi en ønsker å oppnå internt i kommunen eller visa vis regionsykehusstrukturen. Om vi sliter med å skaffe fagfolk i dag så blir det neppe mindre når helsehuset er på plass! Tror kommunen har mer enn nok med å konsentrere seg om å komme ut av Robek, se an utviklingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt samt konsentrere seg om å realisere omsorgsboligene som er besluttet bygd, og som i seg selv er en stor investering og et betydelig løft.